środa, 10 sierpnia 2016

Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości lokalowej położonej w Radzyminie

Sygn. akt X GUp 85/16Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w osobie:
Sędziego Komisarza SSR Marcina Krawczyka
po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2016 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kaflaka w przedmiocie wniosku Syndyka z dnia 20 lipca 2016 roku o wyrażenie zezwolenia na sprzedaż udziału w nieruchomości z wolnej ręki
postanawia: 
zezwolić Syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Mariusza Kaflaka 1/2 udziału w nieruchomości lokalowej nr 34 położonej w Radzyminie (powiat wołomiński), przy ul. Słowackiego 51 dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WAM/00106865/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem do gruntu działki w części 8128/298162  za cenę nie niższą niż 158.250,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na warunkach określonych w załączniku do wniosku Syndyka zatytułowanego "Warunki sprzedaży 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym (...)" (k.121-126), który stanowi integralną część niniejszego postanowienia.
Sędzia - komisarz Marcin Krawczyk


WARUNKI SPRZEDAŻY
Warunki sprzedaży 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 34 położonym w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51 - Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej.
Par. 1
Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargu oferowanego na sprzedaż 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 34 położonym w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51 - własność Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej.
Par. 2
Przedmiotem przetargu jest składnik majątkowy - współwłasność w wysokości 1/2 w odrębnym prawie:
- własność lokalu mieszkalnego nr 34 o pow. użytkowej 81,28 m kw. położonego w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51, woj. mazowieckie, usytuowany na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, złożonego z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, hallu, antresoli i dwóch łazienek. Z własnością lokalu związany jest w wysokości 8128/298162 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt/ działka nr 23/12 o pow. 0,3589 ha/ oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej: WA1M/00106865/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie. Nr KW z której wyodrębniono lokal: WA1W/00093143/4.
Właścicielowi lokalu mieszkalnego w ramach przysługującego udziału oraz sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej przysługuje: prawo wyłącznego korzystania z dwóch balkonów o pow. 2.16 m kw i tarasu o pow. 14,64 m kw. przylegających bezpośrednio do lokalu oraz prawo wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego oznaczonego nr 34.
Lokal położony jest w nowym budownictwie na osiedlu strzeżonym.
Udział w nieruchomości lokalowej został opisany w opisie i oszacowaniu z dnia 06.05.2016 sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Roberta Sobczaka upr. nr 2207.

Uwaga: drugi udział w wysokości 1/2 w lokalu, o którym mowa powyżej do Alicji Kafla, byłego małżonka.

Par.3
Cena wywoławcza za 1/2 udziału w składniku majątkowym wym. w par.2 wynosi 158.250zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych brutto)

Par.4
1. Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:
 • w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
 • w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny).
2. Informację o zamiarze sprzedaży  syndyk upublicznia co najmniej 14 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych.

Par.5
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. - piątek z dopiskiem _ Oferta na zakup udziału w lokalu w Radzyminie XGUp 85/16. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 26.08.2016
W razie przesłania oferty pocztą, kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Syndyka.
4. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem, o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.

Par.6
Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznaną za ważną:
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr telefonu;
 • oferowaną cenę(dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
 • w przypadku przedsiębiorstw - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiot gospodarczych, nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m. in.:
 1. w przypadku, gdy Oferentem jest spółka - pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;
 2. w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim - oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się  z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone w tym regulaminie;
 4. oświadczenie Oferenta,  że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem udziału w lokalu mieszkalnym;
 5. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 6. dowód wpłaty wadium; 
 7. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.
Par.7
1. Wadium w wysokości 7912 zł, należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 do dnia 26.08.2016r.
2. O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku upadłości o którym można w pkt. 1, nie zaś data z dowodu wpłaty.
3. Oferenci, którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt.1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.
4. Wadium Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu, będzie zwrócone na rachunek oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.
5. Wadium wpłacone Oferenta, którego oferta zostanie wybrana przez Syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
6. W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez Syndyka lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości.

Par.8
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2016r. w Kancelarii Syndyka o godz. 10.00.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie oraz www.syndyksprzeda.blogspot.com
3. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4, Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);
f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.
5.Wyboru oferty dokona Syndyk. Wybór będzie prawnie skuteczny po jego zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.

Par. 9
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa ( tel. 605 420 802) w godzinach 9.00-17, adres email: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl
www.syndyksprzeda.blogspot.com
 
Par.10
1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .
2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :
- spełnienie wymogów określonych w par.6;
-wpłata wadium określonego w par.7;
- najwyższa zaoferowana cena nabycia w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.3.
- w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.
3.Wybrany w drodze przetargu Oferent przez Syndyka i po zatwierdzeniu prawomocnym przez Sędziego Komisarza zobowiązany jest:
- przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza ,
- wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy masy upadłości likwidacyjnej Ewa Iwańska w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 , na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).
- pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,
- w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza.

Par.11
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Par.12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.
Syndyk Małgorzata Kardas Gołębiowska

treść księgi wieczystej

Wycena nieruchomości cz 1 

Wycena nieruchomości cz 2

Wycena nieruchomości cz 3

piątek, 10 czerwca 2016

Opinia biegłego w sprawie roszczeń spółki Radość przeciwko MPWiK Warszawa

OPINIA
opracowana na zlecenie Syndyka Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul.
Celulozy 1281130 04-986 Warszawa NIP 952 194 15 08 dotycząca wyceny
wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Radość Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej przypadającej od Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A według stanu na dzień 13 maja 2016 r.
Podstawa prawna
 • Zlecenie Syndyka Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej ustanowionej dla Radość p. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Celulozy I28/130 04-986 Warszawa NIP 952 194 15 08
 • opinia prawna w sprawie roszczeń spółki Radość przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z dnia 18.03.2016r. opracowana przez Adw. Hannę Polit
 • opinia biegłego rewidenta Elżbietę Rząca z Biura Audytorsko -Rachunkowego Eurokonsulting sp. z o.o ul. Kobielska 23 lok.166 02-349 Warszawa z dnia 22.07 .2013r. dotycząca określenia nakładów poniesionych przez Radość Sp. z o.o. na wybudowanie urządzeń wodociągowych
 • Korespondencja Radość Sp. z o.o. i Syndyka z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • Wyjaśnienia ustne złożone biegłemu przez Syndyka Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Celulozy 128lI30 04-986 Warszawa NIP 952 194 15 08, Małgorzatę Kardas-Gołębiowską
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku ze zm. - Prawo upadłościowe

Autor opracowania
 opinię opracował:
- dr inż, Witold Kornacki, zam. w Sochaczewie, ul. Wojska.Polskiego 41 m. 9,
umieszczony na liście biegłych sądowych Sądu okręgowego w Warszawie, w dziedzinie
wyceny przedsiębiorstw.

Przeznaczenie opinii
opinia przeznaczona jest dla Syndyka ustanowionego dla Radość Sp. z o.o. w upadłości 1ikwidacyjnej dla celów  postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem
Rejonowym d1a miasta st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy d1a Spraw
upadłościowych i naprawczych w sprawie o Sygn. akt X GUp 45/14

Wycena wierzytelności
w dniu 15 kwietnia2010 roku,na podstawie art.3l Ustawy z dnia l czerwca 2001 roku o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z zm) zarząd spółki Radość wystąpił o wszczęcie procedury w Sprawie odpłatnego przekazania na rzecz MPWiK w m. st. Warszawa S.A. prawa własności wybudowanych ze środków własnych urządzeń wodociągowych na nieruchomościach przy ul. Celulozy ( działki ewidencyjne1/2, 45/5, 45/6, 45/3 w obrębie 3-14-15 przy ul. Celulozy Wawer działki ewidencyjne nr 25/3, 2O/1, 2O/2 w obrębie 3-12-62 przy ul. Celulozy - Wawer ), gdzie
wybudowano przewód wodociągowy z rur sferoidalnych o przekroju Φ100 L 238m ZL Φ100 1 szt. HP Φ 80 szt. 2 oraz urządzenia wodociągowe na nieruchomościach Warszawa Droga Dojazdowa do ul. Celulozy (działki ewidencyjne nr 8 w obrębie 3-12-62 przy ul. Celulozy Wawer, gdzie wybudowano przewód wodociągowy z rur żel sferoidalnych o przekroju Φ100 L 169 , ZL Φ100 szt. 1 HP Φ80 szt. 3
Jak wynika z pisma z dn. 6 maja 2010 roku GM/072/MG/l834/20l0 Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji m. st. Warszawie SA zobowiązało spółkę Radość Sp. z o.o. do złożenia dokumentów tj. dokumentacji powykonawczej i dokumentów źródłowych umożliwiających ustalenie stanu faktycznego.
W dniu10 czerwca 2013 Spółka Radość złożyła wymaganą dokumentację powykonawczą i zaktualizowany wniosek.
Biegły rewident Elżbieta Rząca w opinii z 22 lipca 2013 oceniła wartość nakładów na przewody wodociągowe na łączną kwotę 276.060zł, przy czym z opinii wynika, że wybudowano na przedmiotowych działkach przewód wodociągowy o łącznej długości 407 m, Z Φ100 szt. 2, HP Φ80 szt.5 zostały one w całości sfinansowane środków własnych Spółki .
Treść wniosku w zakresie opisu urządzeń wodociągowych rożni się jednak od opisu zawartego w opinii biegłej, na co zwróciło uwagę MPWiK w m. st. Warszawie SA MPWiK w m. st. Warszawie S.A. w piśmie z dnia 9 września 2013 roku wskazało ponadto, że w dostarczonej decyzji nr 934/2008 zatwierdzającej projekt budowlany i wydający pozwolenie na budowę wymienione numery działek nie pokrywają się z numerami działek naniesionymi na mapę przez geodetę oraz z wymienionymi we wniosku.
W dniu 22 sierpnia 2014 Syndyk masy upadłości wystąpił do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. o wskazanie na jakim etapie jest zawarcie umowy w przedmiocie przejęcia przedmiotowych urządzeń.
W dniu 3 września 2014 roku MPWiK w m. st. Warszawie S.A. poinformowała syndyka masy upadłości Radość sp. z o.o, że w dostarczonej decyzji nr 934/2008,zatwierdzającej projekt budowlany i wydający pozwolenie na budowę wymienione numery działek nie pokrywają się z numerami działek naniesionymi na mapę przez geodetę oraz z wymienionymi we wniosku i wezwała do złożenia decyzji podziałowych oraz o dostarczenie dokumentów potwierdzających uregulowanie stanu prawnego gruntu tj. decyzji o wyrażeniu zgody przez zarządcę drogi zgody na umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg publicznych oraz dowodu wniesienia opłat rocznych .
W dniu 12 marca 2015 roku syndyk masy upadłości wystąpił  Urzędu M. St. Warszawy
o sprostowanie decyzji 934/2008 zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę wymienione numery działek a w dniu 12 marca 2015 roku do MPWiK w m. st. Warszawie S.A .o wskazanie na podstawie jakich uzgodnień został wbudowany wodociąg na działce 25/3z obrębu 3-12-62 i przyłączony do przekroju 200 m przy ul. Przemysłowej.
Działka ta nie wchodzi w skład masy upadłości Radość sp. z o.o. Urząd M. St. Warszawa odmówił sprostowania decyzji nr 93412008, twierdząc, ze jest ona prawidłowa.
W dniu 11 sierpnia 2015 roku syndyk po raz kolejny wystąpił do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. z wnioskiem o zawarcie umowy w zakresie odpłatnego przekazania wodociągów, jednak MPWiK odmówiło. Do zawarcia porozumienia pomiędzy MPWiK w m. st. Warszawie S.A. a syndykiem masy upadłości Radość sp. z o.o. nie doszło.
Zgodnie z orzecznictwem prawnym przepis art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie stwarza podstawy prawnej roszczenia osoby
która sfinansowała budowę urządzeń, o zawarcie umowy o odpłatne przekazanie urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych.
Osoba ta może wystąpić jedynie z roszczeniem odszkodowawczym. W tym stanie rzeczy spółce Radość przysługiwało roszczenie do MPWiK w m.st. Warszawie S.A. o odszkodowanie z tytułu nakładów, jakie poniosła spółka na wybudowanie wodociągów przyłączonych do sieci MPW i K.
Roszczenie to stało się wymagalne z chwilą wybudowania wodociągów i złożenia wniosku dn. 5 kwietnia 2010 roku, kiedy to spółka była jeszcze właścicielem tych nieruchomości zastrzegła w KW nieruchomości ich użytkowanie na rzecz MPWiK. Wartość poniesionych nakładów została określona w opinii Biegłej Rewident Elżbiety Rząca z dnia 22 lipca 2013r. Występują jednak rozbieżności w opisie urządzeń wodociągowych w opinii biegłej i wnioskiem spółki nie usunięte do dnia sporządzenia niniejszej opinii.
 Mając na uwadze, iż roszczenie odszkodowawcze spółki Radość wobec spółki MPWiK
w m. st. Warszawie S.A. jest roszczeniem z działalności gospodarczej, termin jego
przedawnienia upłynął w dniu 1 5 kwietnia 2013 roku.
Biegły podziela pogląd wyrażony w opinii prawnej opracowanej przez Adw. Hannę Polit z dnia 12.03.2016r. że dotychczasowe stanowisko MPWiK w m. st. Warszawie S.A. wobec pism syndyka masy upadłości Radość sp. z o.o. wskazuje, że dochodzenie roszczenia odszkodowaczego nie rokuje wygrania ewentualnego procesu, a koszty procesu obciążą masę upadłości.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyceniono wartość rynkową przedmiotowej wierzytelności z tytułu poniesionych nakładów na budowę instalacji wodociągowej ze środków własnych Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w kwocie nominalnej 276 060,00 zł z uwzględnieniem jej udokumentowania, sytuacji prawnej terminów wymagalności ze względu na różnice w zakresie oznaczenia działek których nie zdołano wyjaśnić do dnia niniejszej opinii, należy się liczyć z procesem sądowym w trakcie dochodzenia wierzytelności, którego rozstrzygnięcie jest wysoce niepewne.
Na tej podstawie wartość rynkową wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przypadającej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A według stanu na dzień 23 maja 2016 r. biegły szacuje w symbolicznej wysokości 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy).
Przy wycenie uwzględniono wymuszony tryb sprzedaży ze względu na sprzedaż w trybie likwidacyjnym oraz konieczność rozliczenia transakcji sprzedaży W sposób natychmiastowy, bez możliwości skredytowania.
Przedmiotowa wycena została sporządzona do celów sprzedaży wierzytelności w toku postępowania upadłościowego i powinna być traktowana jako cena wywoławcza w trakcie procedury likwidacyjnej, w której to oferta zostanie należycie upubliczniona, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo upadłościowe.
 Podsumowanie
W oparciu o udostępnioną dokumentację oraz wyjaśnienia złożoną przez Syndyka Masy Upadłości Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej biegły dokonał analizy aktualnego stanu przedmiotowej wierzytelności oraz dokonał oszacowania jej aktualnej wartości rynkowej.
Biegły ustalił, iż wartość wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przypadającej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A według stanu na dzień 13 maja 2016 r. wynosi 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy).
Na tym opinię zakończono i podpisano.


 Sygn. akt X GUP 45114
 POSTANOWIENIE
Dnia 2 czerwca 2016r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: SSR Monika Gajdzińska - Sudomir po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016r.w Warszawie na posiedzeniu niejawnym Sprawy w postępowaniu upadłościowym RADOŚĆ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w upadłości likwidacyjnej w przedmiocie wniosku syndyka o zezwolenie na sprzedaż należności z wolnej ręki
postanawia:
zezwolić syndykowi masy upadłości na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności Upadłego wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. szczegółowo opisanej w opinii biegłego sądowego Witolda Kornackiego za cenę nie niższą, niż I zł (jeden złoty)
S S R Monika Gajdzińska- Sudomir

poniedziałek, 9 maja 2016

Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym Mińsk Mazowiecki

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ½ udziału w prawie do:
1/ lokalu mieszkalnego położonego w Mińsku Mazowieckim ul.Gen.Sosnkowskiego 28 lok. 75 o pow.63,10 m.kw. wraz z prawem odrębnej własności pomieszczenia przynależnego , prawem współwłasności części wspólnych budynku i udziale 1/44 w hali garażowej .
KW lokalu SI1M/00103834/2 , KW gruntu SI1M/00103779/8
Cena wywoławcza 127 498 zł.
2/udział ½ we współwłasności wyposażenia kuchennego i meblowego znajdującego się w opisanym powyżej lokalu.
Cena wywoławcza 4 000 zł.
Wadium w wysokości 6 574,90 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Ewa Iwańska w upadłości likwidacyjnej nr 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 06.06. 2016 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 06.06. 2016 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06. 2016 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.syndyksprzeda.blogspot.com
Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu o którym mowa powyżej sprzedawany jest przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego . Sygn.akt KMP 34/15. Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14B , 05-300 Mińsk Mazowiecki .

środa, 16 września 2015

Działki Konary Łęg i Wólka Smolana w gminie Brochów, Puszcza Kampinoska

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol  , sygn.akt  X GUp 71/13 ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki  następujących  nieruchomości gruntowych położonych:
1.Konary Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek  o nr 502/6, 502/7, 502/10, 502/11 , 502/15, 502/16 , 502/20 o pow. 1,1161 ha  opisane w / KW PL1O/00044322/7  - cena  wywoławcza 390. 334,00  zł netto.
2.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr  214/7,214/8  o łącznej pow. 0,3246 ha / KW PL1O/00044334/4/ cena wywoławcza  77. 914,00 zł netto.
3.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr   213/2, 4/2 , o łącznej pow. 4,4372 ha /KW PL 1O/00044595/1 cena wywoławcza  949 .540,00 zł netto.
4.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr 214/9 , 214/10 o łącznej pow. 0,3264 ha / KW PL 1O/00044597/5,  cena wywoławcza  77. 914,00  zł netto.
5.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr działki nr 214/11, 214/12 , 214/13 o łącznej pow. 0,4870 ha  / KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza  117. 525,00 zł netto.
6.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr  34/2,35/4, 215/4  o łącznej pow. 1,8038 ha / KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 386. 006,00 zł netto.
7.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr   28/2, 29/2, 30/2, 214/6, 215/2 o łącznej pow. 3,7495 ha  /KW PL 1O/00044596/8 / cena wywoławcza  802.376,00 zł netto.
Oferty pisemne należy przesłać lub  składać   na adres Kancelarii Syndyka :  ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa  w godz. 9-17 ,pon.-piąt.   
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Szczegółowe warunki sprzedaży, opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu  sprzedaży dostępne są w Kancelarii  Syndyka ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie lub pod nr  tel. 605 420 802, 503 054 924  oraz na stronie  www.syndyksprzeda.blogspot.com
Załączniki do planu zagospodarowania