czwartek, 12 kwietnia 2018

Syndyk sprzeda działkę Ludwików gm, Teresin


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3 437 m kw. , , położonej w miejscowości Ludwików na terenie gminy Teresin , w powiecie sochaczewskim , woj. mazowieckie , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00039592/2 za cenę nie niższą , niż 103 110 zł ( słownie: sto trzy tysiące sto dziesięć złotych).
Oferty pisemne należy składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa , z dopiskiem Oferta przetargowa nr 1.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 , w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa.
Oferent z

obowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.155,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Adam Johaniuk w upadłości
nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915
Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , na podst. art. 320 pkt.1 w zw. z art. 491 /2/ ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 prawo upadłościowe , zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. i postanowieniem Sądu z dnia 01.lutego 2018 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

wtorek, 6 marca 2018

Syndyk sprzeda działki rolne z planem zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe w gminie Brochów


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn.akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości gruntowych z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe położonych:
w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr:
- 214/7, 214/8  2 działki po 0,1623 ha , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 32 460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/
- 4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha – 10 zł /1 m2/ i 3,8974 ha / 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 365.772,00 zł brutto.
- 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/6- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 326.776,00 zł brutto. 8-10 zł za 1 m2
- 214/9 , 214/10 dwie działki po 0,1623 ha o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 32.460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2
- 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 163.256,00 zł brutto. / 8-10 za 1 m2
- 214/11, 214/12 , 214/13 trzy działki po 0,1623 ha o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 48.700,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/
-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , cena wywoławcza 113.500,00 zł brutto, KW PL1O/00026472/1,/ 4,70 zł za 1 m2/
-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0456 ha ha , cena wywoławcza 2.143,20 zł brutto, KW PL1O/00029402/1,/ 4,70 zł za 1 m2/


w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj. mazowieckie, składającej się z działek o nr:
- 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 - cena wywoławcza 111.610,00 zł brutto./ 10 zł za 1 m2/
-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 32.164,80 zł brutto./ 4,70 m2 za 1 m2/
Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt GUp 71/13,
Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.plponiedziałek, 5 marca 2018

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Miński MazowieckimOBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
1/ udział w wysokości ½ w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego nr 75 położonym w budynku posadowionym przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 28 w Mińsku Mazowieckim , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00103834/2 - za cenę nie niższą niż 69.893,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zlote)
2/ udział w wysokości 1/88 w odrębnym prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu – położonego w budynku posadowionym przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego nr 28 w Mińsku Mazowieckim , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00103779/8 – za cenę nie niższą niż 6.608,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiem złotych)
3/ udziału w wysokości ½ w ruchomościach stanowiących wyposażenie lokalu opisanego w pkt.1 za cenę nie niższą niż 2.500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Łączna cena udziałów w lokalach i udziału w ruchomościach to kwota 79 001,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych) .


Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu mieszkalnym i niemieszkalnym o którym mowa powyżej licytowany będzie przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego . Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14BII , 05-300 Mińsk Mazowiecki .


niedziela, 11 lutego 2018

Przetarg na działkę zabudowaną domem jednorodzinnym Seroki Parcela gm. Teresin


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym , o pow. użytkowej 213,89 m. kw. , położonej w miejscowości Seroki Parcela przy ul. Kwiatowej 1 na terenie gminy Teresin , w powiecie sochaczewskim , woj. mazowieckie , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00020046/4 za cenę nie niższą , niż 368 951 zł ( słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych).
Oferty pisemne należy składać do dnia 28 lutego 2018 r. na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa nr 2
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05 marca 2018 r. o godz. 10.00 , w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 18.450,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Adam Johaniuk w upadłości
nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915
Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , na podst. art. 320 pkt.1 w zw. z art. 491 /2/ ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 prawo upadłościowe , zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. i postanowieniem Sądu z dnia 01.02.2018 o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki tego prawa własności , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

wtorek, 23 stycznia 2018

Syndyk sprzeda działkę z budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym w miejscowości Gierlachów na terenie gminy Dwikozy , w powiecie sandomierskim

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anity Danielskiej / wcześniej Czaja/ , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 364/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 340 o pow. 3 100 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym , o pow. użytkowej 158,90 m. kw. , położonej w miejscowości Gierlachów na terenie gminy Dwikozy , w powiecie sandomierskim , woj. świętokrzyskie , dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KWI1S/00021311/9 za cenę nie niższą , niż 285 000,00 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Oferty pisemne należy składać Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym Anity Czaja.


Szczegółowe warunki przetargu i aukcji , na podst. art. 320 pkt.1 w zw. z art. 491 /2/ ust.1 ustawy z dnia 28.02.2003 prawo upadłościowe , zatwierdzone postanowieniem Sądu z dnia 25 grudnia 2017 r. , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 364/17.

Syndyk sprzeda grunt rolny ok. 15 ha z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn.akt X GUp 71/13 sprzeda z wolnej ręki następujące nieruchomości gruntowe położone:
w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie i w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie

Szczegółowe warunki sprzedażyopis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl

wtorek, 24 października 2017

Syndyk sprzeda działki inwestycyjne w gminie Brochów

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn.akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości gruntowych położonych:
w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr:
- 214/7, 214/8  2 działki po 0,1623 ha , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 32 460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/
- 4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha – 10 zł /1 m2/ i 3,8974 ha / 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 365.772,00 zł brutto.
- 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/6- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 326.776,00 zł brutto. 8-10 zł za 1 m2
- 214/9 , 214/10 dwie działki po 0,1623 ha o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 32.460,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2
- 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 163.256,00 zł brutto. / 8-10 za 1 m2
- 214/11, 214/12 , 214/13 trzy działki po 0,1623 ha o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 48.700,00 zł brutto. / 10 zł za 1 m2/
-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , cena wywoławcza 113.500,00 zł brutto, KW PL1O/00026472/1,/ 4,70 zł za 1 m2/
-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0456 ha ha , cena wywoławcza 2.143,20 zł brutto, KW PL1O/00029402/1,/ 4,70 zł za 1 m2/


w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek o nr:
- 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 - cena wywoławcza 111.610,00 zł brutto./ 10 zł za 1 m2/
-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 32.164,80 zł brutto./ 4,70 m2 za 1 m2/
Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt GUp 71/13, do dnia 20 listopada 2017 r.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 20 listopada 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wybranych nieruchomości określonych powyżej na rachunek bankowy masy upadłości :
Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej
nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965
Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 m 52 .
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl