czwartek, 18 maja 2017

Syndyk sprzeda ruchomości

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Skylab 24 Sp.z o.o. /sygn.akt  X Gup 184/17/ zaprasza do składania ofert na nabycie poniższych ruchomości  z ilościami towarów i cenami wywoławczymi: 1.komplety pościelowe  34 szt X  200 zl  =   6 800 zł
2.komplety pościelowe /  ślady zużycia/ 6 szt x  15 zł   = 90 zł
3.urządzenie ciśnieniomierz   6 sz x 36,90 = 221,40 zł
4.książki o tematyce alergii - 80 szt x 2,50 zł = 200 zł
5.waga łazienkowa  4 szt x 12,30 = 49,20 zł
6. pled wełniany 1 szt. x 24,60 = 24,60 zł
7.poduszka wełniana 2 szt x 6,15 = 12,30 zł
8.butelka pet 200 ml - 610 x 0,20 = 122,00
9.butelka pet 50 ml - 1430 x 0,10 = 143,00 zł
10. preparat revanesse  3 x 123 zł = 369,00 zł
11. pudełka na pościel  30 szt  x 2 zl = 60,00 zl

Oferty z ceną należy składać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , w Warszawie w godz. 9-17 pon-piat.  do dnia 26.05.2017. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  29.05.2017 o godz. 10.00.  Kontakt  605 420 802.

Syndyk sprzeda samochód osobowy Ford Focus 1,8 TDCi MR 08 , r.prod. 2010,

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Skylab 24 Sp.z o.o. /sygn.akt  X Gup 184/17/ zaprasza do składania ofert na nabycie :
 Samochód osobowy Ford Focus 1,8 TDCi MR 08 , r.prod. 2010, lakier granatowy

Oferty z ceną należy składać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , w Warszawie w godz. 9-17 pon-piat.  do dnia 26.05.2017. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  29.05.2017 o godz. 10.00.  Kontakt  605 420 802

poniedziałek, 15 maja 2017

Syndyk sprzeda nieruchomość lokalową w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU


Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki ½ prawa :
1/ odrębnej własności nieruchomości lokalowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. Sosnkowskiego 28 lok. 75 o pow.63,10 m.kw
2/ prawie odrębnej własności pomieszczenia przynależnego,
3/ prawie współwłasności części wspólnych budynku,
4/ udziale w 1/44 hali garażowej ,
KW lokalu SI1M/00103834/2 , KW gruntu SI1M/00103779/8
Cena wywoławcza 115 759 zł.
5/udział ½ we współwłasności używanego wyposażenia kuchennego i meblowego znajdującego się w opisanym powyżej lokalu.
Cena wywoławcza 3 500 zł.
Wadium w wysokości 5 963 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Ewa Iwańska w upadłości likwidacyjnej nr 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 02.06. 2017 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 02.06. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06. 2017 w Kancelarii Syndyka godz.15.00.
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.kancelaria-golebiowska.com.pl

Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu o którym mowa powyżej licytowany będzie przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego Sygn.akt KMP 34/15. Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14B , 05-300 Mińsk Mazowiecki .

wtorek, 18 kwietnia 2017

Syndyk sprzeda działkę Warszawa WesołaOBWIESZCZENIE
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 45/14 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie , dzielnica Wesoła , stanowiącej działkę z obrębu 8-07-11 o nr ewid. 28/5 , o pow. 116 m2 nr KW WA6M/00446965/9 .
Cena wywoławcza 7 000 zł brutto(słownie : siedem tysięcy złotych brutto)
Wadium w wysokości 700 zł( słownie: siedemset złotych) , należy wpłacić na rach. bankowy Radość Sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr 89 1950 0001 2006 0684 0354 0002 do dnia 04.05.2017 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 04.05. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05. 2017 w Kancelarii godz.10.00.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje tel. 605 420 802 oraz www.kancelaria-golebiowska.com.pl

piątek, 14 kwietnia 2017

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn.akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości gruntowych położonych:
w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr:
– 214/7, 214/8  o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 34.000,00 zł ( trzydzieści cztery tysiące złotych ) brutto.
– 214/9 , 214/10 o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) brutto.
– 214/11, 214/12 , 214/13 o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 51.500,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) brutto,
-udział w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej , składającej się z działki ew. o nr 214/15 o łącznej pow. 0.4775 ha , KW PL1O/00026472/1, cena wywoławcza 22.500,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) brutto.
Nieruchomości położone są na terenie objętym przestrzennym planem zagospodarowania przeznaczonym na cele budownictwa mieszkaniowego.
Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt X GUp 71/13, do dnia 25 kwietnia 2017 r.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 25 kwietnia 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej nieruchomości określonych powyżej tj. 7 100,00 zł (siedem tysięcy sto złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej
nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965
Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego. .
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na stronie www.kancelaria-golebiowska.com .

czwartek, 13 kwietnia 2017

Syndyk sprzeda działkę w miejscowości Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński, woj, mazowieckie.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ambik , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn.akt X GUp 614/16 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następującej nieruchomości gruntowej położonej:
w miejscowości Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński, woj, mazowieckie , stanowiącej działkę nr 26/2 z obrębu 0005 , o pow. 3000 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1G/00068329/5 .
Cena wywoławcza to kwota 6 106 zł brutto.
Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Oferta Parysów ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt X GUp 614/16, do dnia 12 maja 2017 r.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 12 maja 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 611 zł (słownie: sześćset jedenaście złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Agnieszka Ambik w upadłości
nr rach. 73 1090 2590 0000 0001 3342 8294
Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego. .
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.niedziela, 5 marca 2017

Syndyk sprzeda ruchomości

SYNDYK w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 724/16 oferuje do sprzedaży ruchomości po cenach nie niższych niż:
1/telewizor marki Samsung, r.prod. 2007 , cena 100 zł
2/Pralka marki Indesit, r.prod. 2007 – cena 50 zł
3/Komputer składak, r.prod. 2002 – 1 zł
4/lodówka marki Elektrolux - 50 zł
5/zestaw kina domowego, częściowo sprawne, r. prod. 2007- cena 50 zł
6/ szafa ubraniowa sklejka r. prod. 2012 – 100 zł
Kupujący w razie wyboru oferty wpłaca należność przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi Kupujący.
Oferty pisemne z ceną na poszczególne składniki majątkowe należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, sygn.akt X GUp 724/16 na adres: Kancelaria Syndyka ul.Kasprowicza 68 lok.52 Warszawa w godz.9-17 pon.-piąt. lub wysłać pocztą /decyduje data stempla pocztowego/.
Termin składania ofert ustalono do dnia 15.03. 2017. Otwarcie zgłoszonych ofert nastąpi w dniu 20.03. 2017 r. o godz. 9.00
w Kancelarii Syndyka.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania sprzedaży bez podania przyczyn . Inne informacje n.t. sprzedaży tel. 605 420 802 , www.kancelaria-golebiowska.com.pl