piątek, 10 czerwca 2016

Opinia biegłego w sprawie roszczeń spółki Radość przeciwko MPWiK Warszawa

OPINIA
opracowana na zlecenie Syndyka Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul.
Celulozy 1281130 04-986 Warszawa NIP 952 194 15 08 dotycząca wyceny
wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Radość Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej przypadającej od Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A według stanu na dzień 13 maja 2016 r.
Podstawa prawna
  • Zlecenie Syndyka Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej ustanowionej dla Radość p. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Celulozy I28/130 04-986 Warszawa NIP 952 194 15 08
  • opinia prawna w sprawie roszczeń spółki Radość przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z dnia 18.03.2016r. opracowana przez Adw. Hannę Polit
  • opinia biegłego rewidenta Elżbietę Rząca z Biura Audytorsko -Rachunkowego Eurokonsulting sp. z o.o ul. Kobielska 23 lok.166 02-349 Warszawa z dnia 22.07 .2013r. dotycząca określenia nakładów poniesionych przez Radość Sp. z o.o. na wybudowanie urządzeń wodociągowych
  • Korespondencja Radość Sp. z o.o. i Syndyka z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
  • Wyjaśnienia ustne złożone biegłemu przez Syndyka Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Celulozy 128lI30 04-986 Warszawa NIP 952 194 15 08, Małgorzatę Kardas-Gołębiowską
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku ze zm. - Prawo upadłościowe

Autor opracowania
 opinię opracował:
- dr inż, Witold Kornacki, zam. w Sochaczewie, ul. Wojska.Polskiego 41 m. 9,
umieszczony na liście biegłych sądowych Sądu okręgowego w Warszawie, w dziedzinie
wyceny przedsiębiorstw.

Przeznaczenie opinii
opinia przeznaczona jest dla Syndyka ustanowionego dla Radość Sp. z o.o. w upadłości 1ikwidacyjnej dla celów  postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem
Rejonowym d1a miasta st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy d1a Spraw
upadłościowych i naprawczych w sprawie o Sygn. akt X GUp 45/14

Wycena wierzytelności
w dniu 15 kwietnia2010 roku,na podstawie art.3l Ustawy z dnia l czerwca 2001 roku o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z zm) zarząd spółki Radość wystąpił o wszczęcie procedury w Sprawie odpłatnego przekazania na rzecz MPWiK w m. st. Warszawa S.A. prawa własności wybudowanych ze środków własnych urządzeń wodociągowych na nieruchomościach przy ul. Celulozy ( działki ewidencyjne1/2, 45/5, 45/6, 45/3 w obrębie 3-14-15 przy ul. Celulozy Wawer działki ewidencyjne nr 25/3, 2O/1, 2O/2 w obrębie 3-12-62 przy ul. Celulozy - Wawer ), gdzie
wybudowano przewód wodociągowy z rur sferoidalnych o przekroju Φ100 L 238m ZL Φ100 1 szt. HP Φ 80 szt. 2 oraz urządzenia wodociągowe na nieruchomościach Warszawa Droga Dojazdowa do ul. Celulozy (działki ewidencyjne nr 8 w obrębie 3-12-62 przy ul. Celulozy Wawer, gdzie wybudowano przewód wodociągowy z rur żel sferoidalnych o przekroju Φ100 L 169 , ZL Φ100 szt. 1 HP Φ80 szt. 3
Jak wynika z pisma z dn. 6 maja 2010 roku GM/072/MG/l834/20l0 Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji m. st. Warszawie SA zobowiązało spółkę Radość Sp. z o.o. do złożenia dokumentów tj. dokumentacji powykonawczej i dokumentów źródłowych umożliwiających ustalenie stanu faktycznego.
W dniu10 czerwca 2013 Spółka Radość złożyła wymaganą dokumentację powykonawczą i zaktualizowany wniosek.
Biegły rewident Elżbieta Rząca w opinii z 22 lipca 2013 oceniła wartość nakładów na przewody wodociągowe na łączną kwotę 276.060zł, przy czym z opinii wynika, że wybudowano na przedmiotowych działkach przewód wodociągowy o łącznej długości 407 m, Z Φ100 szt. 2, HP Φ80 szt.5 zostały one w całości sfinansowane środków własnych Spółki .
Treść wniosku w zakresie opisu urządzeń wodociągowych rożni się jednak od opisu zawartego w opinii biegłej, na co zwróciło uwagę MPWiK w m. st. Warszawie SA MPWiK w m. st. Warszawie S.A. w piśmie z dnia 9 września 2013 roku wskazało ponadto, że w dostarczonej decyzji nr 934/2008 zatwierdzającej projekt budowlany i wydający pozwolenie na budowę wymienione numery działek nie pokrywają się z numerami działek naniesionymi na mapę przez geodetę oraz z wymienionymi we wniosku.
W dniu 22 sierpnia 2014 Syndyk masy upadłości wystąpił do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. o wskazanie na jakim etapie jest zawarcie umowy w przedmiocie przejęcia przedmiotowych urządzeń.
W dniu 3 września 2014 roku MPWiK w m. st. Warszawie S.A. poinformowała syndyka masy upadłości Radość sp. z o.o, że w dostarczonej decyzji nr 934/2008,zatwierdzającej projekt budowlany i wydający pozwolenie na budowę wymienione numery działek nie pokrywają się z numerami działek naniesionymi na mapę przez geodetę oraz z wymienionymi we wniosku i wezwała do złożenia decyzji podziałowych oraz o dostarczenie dokumentów potwierdzających uregulowanie stanu prawnego gruntu tj. decyzji o wyrażeniu zgody przez zarządcę drogi zgody na umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg publicznych oraz dowodu wniesienia opłat rocznych .
W dniu 12 marca 2015 roku syndyk masy upadłości wystąpił  Urzędu M. St. Warszawy
o sprostowanie decyzji 934/2008 zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę wymienione numery działek a w dniu 12 marca 2015 roku do MPWiK w m. st. Warszawie S.A .o wskazanie na podstawie jakich uzgodnień został wbudowany wodociąg na działce 25/3z obrębu 3-12-62 i przyłączony do przekroju 200 m przy ul. Przemysłowej.
Działka ta nie wchodzi w skład masy upadłości Radość sp. z o.o. Urząd M. St. Warszawa odmówił sprostowania decyzji nr 93412008, twierdząc, ze jest ona prawidłowa.
W dniu 11 sierpnia 2015 roku syndyk po raz kolejny wystąpił do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. z wnioskiem o zawarcie umowy w zakresie odpłatnego przekazania wodociągów, jednak MPWiK odmówiło. Do zawarcia porozumienia pomiędzy MPWiK w m. st. Warszawie S.A. a syndykiem masy upadłości Radość sp. z o.o. nie doszło.
Zgodnie z orzecznictwem prawnym przepis art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie stwarza podstawy prawnej roszczenia osoby
która sfinansowała budowę urządzeń, o zawarcie umowy o odpłatne przekazanie urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych.
Osoba ta może wystąpić jedynie z roszczeniem odszkodowawczym. W tym stanie rzeczy spółce Radość przysługiwało roszczenie do MPWiK w m.st. Warszawie S.A. o odszkodowanie z tytułu nakładów, jakie poniosła spółka na wybudowanie wodociągów przyłączonych do sieci MPW i K.
Roszczenie to stało się wymagalne z chwilą wybudowania wodociągów i złożenia wniosku dn. 5 kwietnia 2010 roku, kiedy to spółka była jeszcze właścicielem tych nieruchomości zastrzegła w KW nieruchomości ich użytkowanie na rzecz MPWiK. Wartość poniesionych nakładów została określona w opinii Biegłej Rewident Elżbiety Rząca z dnia 22 lipca 2013r. Występują jednak rozbieżności w opisie urządzeń wodociągowych w opinii biegłej i wnioskiem spółki nie usunięte do dnia sporządzenia niniejszej opinii.
 Mając na uwadze, iż roszczenie odszkodowawcze spółki Radość wobec spółki MPWiK
w m. st. Warszawie S.A. jest roszczeniem z działalności gospodarczej, termin jego
przedawnienia upłynął w dniu 1 5 kwietnia 2013 roku.
Biegły podziela pogląd wyrażony w opinii prawnej opracowanej przez Adw. Hannę Polit z dnia 12.03.2016r. że dotychczasowe stanowisko MPWiK w m. st. Warszawie S.A. wobec pism syndyka masy upadłości Radość sp. z o.o. wskazuje, że dochodzenie roszczenia odszkodowaczego nie rokuje wygrania ewentualnego procesu, a koszty procesu obciążą masę upadłości.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyceniono wartość rynkową przedmiotowej wierzytelności z tytułu poniesionych nakładów na budowę instalacji wodociągowej ze środków własnych Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w kwocie nominalnej 276 060,00 zł z uwzględnieniem jej udokumentowania, sytuacji prawnej terminów wymagalności ze względu na różnice w zakresie oznaczenia działek których nie zdołano wyjaśnić do dnia niniejszej opinii, należy się liczyć z procesem sądowym w trakcie dochodzenia wierzytelności, którego rozstrzygnięcie jest wysoce niepewne.
Na tej podstawie wartość rynkową wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przypadającej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A według stanu na dzień 23 maja 2016 r. biegły szacuje w symbolicznej wysokości 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy).
Przy wycenie uwzględniono wymuszony tryb sprzedaży ze względu na sprzedaż w trybie likwidacyjnym oraz konieczność rozliczenia transakcji sprzedaży W sposób natychmiastowy, bez możliwości skredytowania.
Przedmiotowa wycena została sporządzona do celów sprzedaży wierzytelności w toku postępowania upadłościowego i powinna być traktowana jako cena wywoławcza w trakcie procedury likwidacyjnej, w której to oferta zostanie należycie upubliczniona, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo upadłościowe.
 Podsumowanie
W oparciu o udostępnioną dokumentację oraz wyjaśnienia złożoną przez Syndyka Masy Upadłości Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej biegły dokonał analizy aktualnego stanu przedmiotowej wierzytelności oraz dokonał oszacowania jej aktualnej wartości rynkowej.
Biegły ustalił, iż wartość wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Radość Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przypadającej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A według stanu na dzień 13 maja 2016 r. wynosi 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy).
Na tym opinię zakończono i podpisano.


 Sygn. akt X GUP 45114
 POSTANOWIENIE
Dnia 2 czerwca 2016r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych
Sędzia komisarz: SSR Monika Gajdzińska - Sudomir po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016r.w Warszawie na posiedzeniu niejawnym Sprawy w postępowaniu upadłościowym RADOŚĆ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w upadłości likwidacyjnej w przedmiocie wniosku syndyka o zezwolenie na sprzedaż należności z wolnej ręki
postanawia:
zezwolić syndykowi masy upadłości na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności Upadłego wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. szczegółowo opisanej w opinii biegłego sądowego Witolda Kornackiego za cenę nie niższą, niż I zł (jeden złoty)
S S R Monika Gajdzińska- Sudomir

poniedziałek, 9 maja 2016

Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym Mińsk Mazowiecki

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ½ udziału w prawie do:
1/ lokalu mieszkalnego położonego w Mińsku Mazowieckim ul.Gen.Sosnkowskiego 28 lok. 75 o pow.63,10 m.kw. wraz z prawem odrębnej własności pomieszczenia przynależnego , prawem współwłasności części wspólnych budynku i udziale 1/44 w hali garażowej .
KW lokalu SI1M/00103834/2 , KW gruntu SI1M/00103779/8
Cena wywoławcza 127 498 zł.
2/udział ½ we współwłasności wyposażenia kuchennego i meblowego znajdującego się w opisanym powyżej lokalu.
Cena wywoławcza 4 000 zł.
Wadium w wysokości 6 574,90 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Ewa Iwańska w upadłości likwidacyjnej nr 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 06.06. 2016 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 06.06. 2016 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06. 2016 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.syndyksprzeda.blogspot.com
Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu o którym mowa powyżej sprzedawany jest przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego . Sygn.akt KMP 34/15. Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14B , 05-300 Mińsk Mazowiecki .

środa, 16 września 2015

Działki Konary Łęg i Wólka Smolana w gminie Brochów, Puszcza Kampinoska

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol  , sygn.akt  X GUp 71/13 ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki  następujących  nieruchomości gruntowych położonych:
1.Konary Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek  o nr 502/6, 502/7, 502/10, 502/11 , 502/15, 502/16 , 502/20 o pow. 1,1161 ha  opisane w / KW PL1O/00044322/7  - cena  wywoławcza 390. 334,00  zł netto.
2.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr  214/7,214/8  o łącznej pow. 0,3246 ha / KW PL1O/00044334/4/ cena wywoławcza  77. 914,00 zł netto.
3.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr   213/2, 4/2 , o łącznej pow. 4,4372 ha /KW PL 1O/00044595/1 cena wywoławcza  949 .540,00 zł netto.
4.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr 214/9 , 214/10 o łącznej pow. 0,3264 ha / KW PL 1O/00044597/5,  cena wywoławcza  77. 914,00  zł netto.
5.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr działki nr 214/11, 214/12 , 214/13 o łącznej pow. 0,4870 ha  / KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza  117. 525,00 zł netto.
6.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr  34/2,35/4, 215/4  o łącznej pow. 1,8038 ha / KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 386. 006,00 zł netto.
7.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr   28/2, 29/2, 30/2, 214/6, 215/2 o łącznej pow. 3,7495 ha  /KW PL 1O/00044596/8 / cena wywoławcza  802.376,00 zł netto.
Oferty pisemne należy przesłać lub  składać   na adres Kancelarii Syndyka :  ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa  w godz. 9-17 ,pon.-piąt.   
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Szczegółowe warunki sprzedaży, opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu  sprzedaży dostępne są w Kancelarii  Syndyka ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie lub pod nr  tel. 605 420 802, 503 054 924  oraz na stronie  www.syndyksprzeda.blogspot.com
Załączniki do planu zagospodarowania
 

środa, 1 października 2014

Plan zagospodarowania wsi Konary Łęg i Wólka Smolna, gmina Brochów
5878
UCHWAŁA Nr VII/45/2011
RADY GMINY W BROCHOWIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Konary-Łęg i Wólka Smolana
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2002r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
z 2003r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2004r., Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457 z 2005r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218 z 2007r.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z
2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z
2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 109, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr
220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) oraz uchwały nr XXX/167/2010 z dnia
15 września 2010r. Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary Łęg
i Wólka Smolana zwany dalej „planem”, obejmujący część obszaru wsi Wólka Smolana i
Konary-Łęg o powierzchni ok. 60ha.
2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu  oznaczone na rysunku planu sporządzonym
w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały stanowią:
1) od strony północnej – północna granica działki nr ewid. 214 i 212 w obrębie Wólka Smolana
2) od strony zachodniej – granica obrębu Wólka Smolana, droga powiatowa nr ewid. 45,
3) od strony wschodniej – granica obrębu Konary- Łęg, linia elektroenergetyczna WN
400kV, droga gminna nr ewid. 58 w obrębie Wólka Smolna.
4) od strony południowej – droga gminna nr ewid. 45 w obrębie Wólka Smolana, południowa
granica działki Nr ewid. 11/1, 34 i 33 w obrębie Konary-Łęg.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały – załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – załącznik nr 3,
4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik nr 4.
§ 2. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów,
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej,
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
8) sposoby tymczasowego zagospodarowania i usytuowania terenów,
9) stawki procentowe, na podstawie którychustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
10) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych,
2. Plan nie określa:
1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy,
2) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości,
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ze względu na brak walorów kulturowych w obszarze planu.
3. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego ustaleniami planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenu,
5) klasy techniczne dróg i ulic.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą uchwałą,
2) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy terenu,
4) liniach podziału na działki budowlane (proponowane linie wewnętrznych podziałów)- rozumie się przez to linie podziału wyznaczone stosownie do wartości kartometrycznej rysunku, tj. z dokładnością do 1m.
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
6) obowiązujących lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaŝników powierzchniowych i kubaturowych),
7) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 stosownie do przepisów szczególnych,
8) usługi podstawowe - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, zakwalifikowaną do usług nieuciążliwych związanych z zaspakajaniem codziennych i powszechnych potrzeb mieszkańców, takich jak:
a) handel detaliczny, gastronomia,
b) naprawy, remonty, konserwacje sprzętów i urządzeń konsumentów,
c) wyrób przedmiotów na indywidualne zamówienie,
d) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku,
e) usługi bankowe, doradztwa gospodarczego,
f) niepubliczne komercyjne usługi oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury,
9) uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp.,
10) maksymalnej wysokości zabudowy - jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu
terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy),
11) intensywności zabudowy - udział powierzchni ogólnej budynku (wszystkich kondygnacji) w powierzchni działki.
§ 4.1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
2) tereny zabudowy usługowej rekreacyjnoturystycznej oznaczone symbolem US,
3) tereny lasów oznaczone symbolem ZL,
4) tereny wód powierzchniowych Ws,
5) tereny infrastruktury technicznej – ujęcie wód
podziemnych oznaczone symbolem W,
6) tereny dróg publicznych w kategoriach:
a) ulicy zbiorczej- KDZ,
b) ulic lokalnych – KDL,
c) ulic dojazdowych – KDD;
7) tereny komunikacji - ciągi pieszo-jezdne - KPj
Rozdział 2
Ogólne ustalenia Planu
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Obowiązuje:
1) dostosowanie architektury obiektów do tradycyjnej, regionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie walorów estetycznych i krajobrazowych,
2) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w szczególności ograniczenie wysokości budynków do 2 kondygnacji,
3) realizacja ogrodzeń przy drogach publicznych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w planie lub poza nimi w granicach działki; zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń - obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych,
4) zachowanie ustalonej planem intensywności zabudowy przez realizację stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej,
5) zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem i zawieszonych na obiektach, urządzeń reklamowych, ograniczenie powierzchni reklamowych do wielkości 4m2,
6) kształtowanie pasów zieleni w liniach rozgraniczających ulicy KDZ,
7) utrzymywanie obiektów oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym.
2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy
określone w rozdziale III.
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.
1. Tereny we wsi Wólka Smolana i Konary objęte są formą ochrony przyrody jako otulina
Kampinoskiego Parku Narodowego.
2. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:
1) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji:
a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem realizacji inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego.
2) prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów leśnych,
3) realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,
4) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii m.in.: gaz, energia elektryczna, olej opałowy, wzbogacony węgiel o niskiej zawartości siarki lub odnawialne ŝródła
energii,
5) ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych i śródpolnych (poprzez kształtowanie linii zabudowy) dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych
oraz zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu,
6) zagospodarowanie co najmniej 60% (w zależności od przeznaczenia) powierzchni działki budowlanej zielenią urządzoną w postaci drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z uwarunkowaniami
siedliskowymi i geograficznymi, z dominacją drzew liściastych oraz gatunków odpornych na zanieczyszczenia,
7) zachowanie oczek wodnych oraz pozostawienie pasa wolnego od zabudowy i ogrodzeń o szerokości 3m od górnej krawędzi skarpy rowów i zbiorników wodnych, zakaz zasypywania oraz prowadzenia
prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych,
8) zachowanie rzeźby terenu,
9) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt – stosowanie ogrodzeń bez podmurówek lub z przerwami w podmurówce co
1,5m, ogrodzenia ażurowe.
10) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu,
11) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.
§ 7. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych.
1. Ustala się następujące przestrzenie publiczne
1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokości w liniach rozgraniczających:
a) KDZ zbiorcza – 20m,
b) KDL lokalne - 12m,
c) KDD dojazdowe – 8m -10m,
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą
drogi.
3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem w liniach rozgraniczających ulic.
§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji. Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:
a) wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających ulic lub poza liniami rozgraniczającymi ulic przy zachowaniu przepisów odrębnych,
b) dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, za zgodą zarządcy drogi,
c) na terenie działek budowlanych sieć powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu,
d) z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,
e) zabrania się umieszczania urządzeń infrastruktury
(w tym liniowych) w liniach rozgraniczających drogi powiatowej – odstępstwa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. Warunki powyższe nie dotyczą przyłączy,
f) dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii.
3. Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych
uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty
niezbędnej przebudowy.
4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg gminny z ujęciem wody zlokalizowanym we wsi Konary-Łęg poprzez budowę sieci rozbiorczej w układzie pierścieniowym, a w szczególności:
a) zapewnić awaryjne zasilanie w wodę dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych,
5. Uporządkowana gospodarka ściekowa w systemie zbiorczej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię w Janowie;
a) dopuszcza się tymczasowo szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie ścieków na oczyszczalnię ścieków w Janowie,
6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na terenach zabudowanych poprzez powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy przydrożne).
Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:
11) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.
§ 7. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych.
1. Ustala się następujące przestrzenie publiczne
1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokości w liniach rozgraniczających:
a) KDZ zbiorcza – 20m,
b) KDL lokalne - 12m,
c) KDD dojazdowe – 8m -10m,
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem w liniach rozgraniczających ulic.
§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji. Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:
a) wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających ulic lub poza liniami rozgraniczającymi ulic przy zachowaniu przepisów odrębnych,
b) dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, za zgodą zarządcy drogi,
c) na terenie działek budowlanych sieć powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu
d) z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń
uzbrojenia terenu,
e) zabrania się umieszczania urządzeń infrastruktury (w tym liniowych) w liniach rozgraniczających drogi powiatowej – odstępstwa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. Warunki powyższe nie dotyczą przyłączy,
f) dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii.
3. Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty
niezbędnej przebudowy.
4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg gminny z ujęciem wody zlokalizowanym we wsi Konary-Łęg poprzez budowę sieci rozbiorczej w układzie pierścieniowym, a w szczególności:
a) zapewnić awaryjne zasilanie w wodę dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych,
5. Uporządkowana gospodarka ściekowa w systemie zbiorczej kanalizacji sanitarnej z odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię w Janowie;
a) dopuszcza się tymczasowo szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie ścieków na oczyszczalnię ścieków w Janowie,
6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na terenach zabudowanych poprzez powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy przydrożne).
Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:
a) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej – 12-16kW na budynek w zabudowie mieszkaniowej lub według warunków przyłączenia,
b) przyłącza energetyczne Nn wykonać jako kablowe lub napowietrzne z zastosowaniem skrzynek złączono - pomiarowych usytuowanych w linii rozgraniczającej ulicy,
c) stacje transformatorowe stosownie do zapotrzebowania mocy przyłączeniowej lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, w centralnej części obszaru, dopuszcza się sytuowanie obiektów poza liniami rozgraniczającymi ulic – z możliwością wydzielenia odrębnej działki (3mx2m), zgodnie z przepisami szczególnymi, konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej,
d) w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wymagających zwiększonej pewności zasilania, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez ZE wnioskodawcy,
e) zachowanie istniejących linii elektroenergetycznych wysokich napięć 400kV, średnich napięć SN i niskich napięć Nn z możliwością przebudowy,
f) wyznacza się szerokość strefy ograniczonego zagospodarowania dla linii napowietrznych 400kV – 20m od skrajnego przewodu w każdą stronę; w strefie tej obowiązuje:
- zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi,
- zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,
- dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci,
- zakaz nasadzeń pod liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3m
g) realizacja oświetlenia ulicznego na terenach zwartej zabudowy w liniach rozgraniczających ulic KDZ, KDL, KDD.
8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów, w tym zabezpieczenie awaryjną łącznością telefoniczną dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych.
1) rozbudowa sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie,
2) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne.
9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wg zasad:
1) selektywna zbiórka odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko,
2) dopuszcza się organizowanie małych kompostowni dla utylizacji odpadów organicznych.
10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych ŝródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii.
11. Zaopatrzenie w gaz przewodowy:
1) w oparciu o system gazyfikacji przewodowej po zrealizowaniu gazociągów średniego ciśnienia,
2) dopuszcza się stosowanie dla celów grzewczych i bytowych stałych zbiorników na gaz płynny.
12. na terenie objętym planem nie występują urządzenia melioracji wodnych, ani zmeliorowane
grunty.
1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
13. Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków:
a) KDZ - tereny komunikacji kołowej, ulica zbiorcza (droga powiatowa relacji Brochów- Strojec):
- szerokość w liniach rozgraniczających 20m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowań stosownie do przepisów szczególnych lub wg wskazań na rysunku planu,
e) ograniczenie wszelkiej uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
f) funkcja usługowa może być łączona z funkcją mieszkaniową jako powierzchnie użytkowe wbudowane - lokal usługowy nie powinien przekraczać 40% powierzchni użytkowej budynku, dopuszcza się realizację funkcji usługowej z zakresu turystyki i rekreacji na wyodrębnionej działce,
g) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oprócz przedsięwzięć (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu i dopuszczonych przepisami odrębnymi,
h) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie wolnostojącej,
i) na działkach o szerokości mniejszej niż 18m dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i gospodarczych przy granicy działki,
j) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2 przy granicy działki,
k) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
4) zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2 kondygnacje (do 9m),
b) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych do 18m,
c) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 5m
d) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45o, układ kalenic głównych równolegle do ulicy lokalnej (na terenach przyległych do ulic),
e) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,
5) zasady i warunki podziału nieruchomości:
a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy tj. +/- 1m lub z zachowaniem warunków pkt b) – f)
b) minimalna powierzchnia działki – 1500m2,
c) minimalna szerokość frontu działki 22m
d) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5m dla długości dojazdu do 100m, dla dojazdów powyżej 100m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10m,
e) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych,
dojazdów do min. 5m w liniach rozgraniczających.
§ 10.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 13MN, 17MN, 19MN ustala się:
1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszącymi;
2) funkcję uzupełniającą - usługową w zakresie usług podstawowych oraz turystycznych i rekreacyjnych,
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z § 8 ust. 15 oraz w odległości 12m od granicy lasu,
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów,
c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 % powierzchni działki budowlanej,
d) wskaŝnik wielkości powierzchni zabudowy nie może przekraczać 40%,
e) ograniczenie wszelkiej uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
f) funkcja usługowa może być łączona z funkcją mieszkaniową jako powierzchnie użytkowe wbudowane lub jako obiekty wolnostojące,
g) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem lokalnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służących realizacji celu publicznego oraz określonych w przepisach odrębnych,
h) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie wolnostojącej, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą,
i) na działkach o szerokości mniejszej niş 18m dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i gospodarczych przy granicy działki,
j) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2 przy granicy działki,
k) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4) zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe (9m);
b) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 6m,
c) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych do 18m,
d) dachy budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45o, układ kalenic głównych równolegle do ulicy zbiorczej i lokalnej na działkach przyległych,
e) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,
5) zasady i warunki podziału nieruchomości:
a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy tj. +/- 1m lub z zachowaniem warunków pkt b) – g),
b) minimalna powierzchnia działki – 1500m2,
c) minimalna szerokość frontu działki 22m,
d) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5m dla długości dojazdu do 100m, dla dojazdów powyżej 100m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10m,
e) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych,
dojazdów do min. 5m w liniach rozgraniczających.
§ 11.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US ustala się:
1) funkcję podstawową - zabudowa usług turystycznych, sportowych, rekreacyjnych związana z działalnością w zakresie turystyki, sportu, rekreacji, wypoczynku
2) funkcję uzupełniającą – zabudowa usługowa w zakresie działalności związanej z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi, obiekty obsługi technicznej funkcji podstawowej, zabudowa bezpośrednio związana z funkcją podstawową, usługi w zakresie handlu detalicznego, oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury oraz obiekty małej architektury, zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa dla prowadzących działalność i zarządzających;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70% powierzchni obszaru,
c) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,
d) dopuszcza się organizację imprez masowych,
e) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;
f) realizowanie obiektów o funkcji podstawowej w pierwszej kolejności lub łącznie z funkcją uzupełniającą, dopuszcza się samodzielną realizację usług w zakresie handlu detalicznego, oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury,
g) zabudowa mieszkaniowa dla zarządzających realizowana jako powierzchnia wbudowana,
h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
i) zachowanie stosunków wodnych.
4) zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość budynków do 8m
b) układ połaci dachowych - dachy dwu lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 20-45o,
c) obowiązuje staranna architektura i jej dostosowanie gabarytem i formą do tradycji architektury regionalnej, z uwzględnieniem wymogów technologicznych,
5) zasady i warunki podziału i scalania nieruchomościa) dopuszcza się podziały terenu z zachowaniem przepisów odrębnych,

b) powierzchnia wydzielanych działek powinna znaleźć uzasadnienie w programie funkcjonalnym obiektu,
c) wydzielone drogi wewnętrzne - dojazdy do działek nie mogą być węższe niż 5 m w liniach rozgraniczających.
§ 12.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, 1ZL ustala się:
1) funkcję podstawową - ekologiczną; tereny leśne zapewniające zachowanie równowagi
środowiska przyrodniczego;
2. zasady zagospodarowania terenu
a) dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieciowych elementów urządzeń infrastruktury
technicznej,
b) urządzenie ciągów spacerowych,
c) zakaz zabudowy kubaturowej,
d) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie 1ZL w oznaczonych liniach
zabudowy (poza użytkiem leśnym) – zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy jak na terenie 16MN,
e) przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu gatunkowego drzewostanów zgodnie z rodzajem
siedliska,
f) linie zabudowy dla budynków wyznacza się w odległości 12m od granicy lasów – odstępstwa
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 13.1. Dla terenów związanych z infrastrukturą techniczną oznaczonych symbolem W –
obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) obowiązuje staranne zagospodarowanie oraz architektura budowli harmonizująca z krajobrazem
i wynikająca z potrzeb technologicznych,
2) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi bezpośredniej strefy
ochronnej studni,
3) zaleca się obsadzenie granic lokalizacji zielenią.
§ 14.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Ws - tereny okresowych wód powierzchniowych, ustala się:
2. Zasady zagospodarowania:
1) utrzymanie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego obniżenia terenowego
okresowo wypełnionego wodą, dopuszcza się prace konserwacyjne i urządzenie zbiornika
wodnego z obudową biologiczną – zakaz likwidacji i zabudowy,
2) wszelkie zagospodarowanie musi być podporządkowane powszechnemu, zwykłemu lub
szczególnemu korzystaniu z wód, o którym mowa w przepisach odrębnych.
§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1. Do czasu realizacji planu tereny przeznaczoną w nim pod różne funkcje mogą pozostać w
dotychczasowym użytkowaniu,
2. Dopuszcza się zagospodarowanie w postaci tymczasowych obiektów związanych funkcjonalnie
z użytkowaniem terenu.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 16. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości 20%.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.
§ 18.1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Piotr Szymański