niedziela, 9 lipca 2017

Przetarg na lokal użytkowy w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 197/15 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki ½ prawa :
1/ odrębnej własności nieruchomości lokalowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. Sosnkowskiego 28 lok. 75 o pow.63,10 m.kw
2/ prawie odrębnej własności pomieszczenia przynależnego,
3/ prawie współwłasności części wspólnych budynku,
4/ udziale w 1/44 hali garażowej ,
KW lokalu SI1M/00103834/2 , KW gruntu SI1M/00103779/8
Cena wywoławcza 115 759 zł.
5/udział ½ we współwłasności używanego wyposażenia kuchennego i meblowego znajdującego się w opisanym powyżej lokalu.
Cena wywoławcza 3 500 zł.
Wadium w wysokości 5 963 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Ewa Iwańska w upadłości likwidacyjnej nr 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 28.07. 2017 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 28.07. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08. 2017 w Kancelarii Syndyka godz.10.00.
Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.kancelaria-golebiowska.com
Uwaga: drugi udział w wysokości ½ w lokalu ,o którym mowa powyżej licytowany będzie przez Komornika Sądowego w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego Sygn.akt KMP 34/15. Szczegóły w Kancelarii Komorniczej ul.Piłsudskiego 14B , 05-300 Mińsk Mazowiecki .

Przetarg na działki inwestycyjne w gminie Brochów


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol , sygn.akt X GUp 71/13 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości gruntowych położonych:
w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr:
- 214/7, 214/8  o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 32 460,00 zł brutto.

- 4/2 , 213/2 o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 365.772,00 zł brutto.
- 28/2, 29/2, 30/2, 214/6, 215/2 o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 326.776,00 zł brutto.
- 214/9 , 214/10 o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 32.460,00 zł brutto.
- 34/2, 35/4, 215/4 o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 163.256,00 zł brutto.
- 214/11, 214/12 , 214/13 o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 48.700,00 zł brutto.
-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łacznej pow. 2,4149 ha , cena wywoławcza 113.500,00 zł brutto, KW PL1O/00026472/1,
w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek o nr
- 502/6, 502/7, 502/10, 502/11 , 502/15, 502/16 , 502/20 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 - cena wywoławcza 111.610,00 zł brutto.
-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 32.164,80 zł brutto.
Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Przetarg – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Syndyka : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt GUp 71/13, do dnia 28 lipca 2017 r.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 28 lipca 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej nieruchomości określonych powyżej na rachunek bankowy masy upadłości :
Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej
nr rach. 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965
Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka .
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na http://kancelaria-golebiowska.com.pl/przetargi/
Plan zagospodarowania przestrzennego Gmina Brochów

środa, 7 czerwca 2017

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w Józefosławiu

OBWIESZCZENIE
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 16/16 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup prawa własności następujących nieruchomości zbywanych łącznie, położonych w Józefosławiu ul.Ogrodowa 13 gmina Piaseczno , powiat piaseczyński:
1/ własność nieruchomości gruntowej , stanowiącej działkę o nr ew. 19/89 , z obrębu 0019 Józefosław, jedn. ewid. 5 Piaseczno , o pow. 300 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 133,60 m2 , objętej księgą wieczystą o nr WA5M/00426870/3,
2/ oraz udziału 2/12 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą wewnętrzną i altanką śmietnikową , stanowiącą działkę ew. o nr 19/90 z obrębu 0019 Józefosław, jedn. ewid. 5 Piaseczno , o pow. 399 m2 , objętej księgą wieczystą o nr WA5M/00426534/6
Cena wywoławcza w/w nieruchomości 300 000 zł brutto./ słownie: trzysta tysięcy złotych/
Wadium w wysokości 15.000 zł , należy wpłacić na rach. bankowy : Paweł Szarek w upadłości 28109025900000000132225625 do dnia 30.06.2017 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 30.06. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07. 2017 w Kancelarii godz.10.00.
Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje tel. 605 420 802 i na http://kancelaria-golebiowska.com.pl

Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości upadłego Pawła Szarka w upadłości .
Par.1
Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzeniu przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości Pawła Szarka w upadłości ./ sygn.akt X GUp 16/16/
Par.2
Przedmiotem przetargu są następujące składniki majątkowe sprzedawane łącznie:
1/ własność nieruchomości gruntowej , położonej w Józefosławiu , gmina Piaseczno , powiat piaseczyński , ul. Ogrodowa 13, stanowiącej działkę o nr ew. 19/89 , z obrębu 0019 Józefosław , jedn. ewid. 5 Piaseczno – obszar wiejski , o pow. 300 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 133,60 m2 , objętej księgą wieczystą o nr WA5M/00426870/3,


2/ oraz udziału 2/12 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą wewnętrzną i altanką śmietnikową , stanowiącą działkę ew. o nr 19/90 z obrębu 0019 Józefosław , jedn. ewid. 5 Piaseczno – obszar wiejski , o pow. 399 m2 , objętej księgą wieczystą o nr WA5M/00426534/6
Nieruchomość położona jest na osiedlu zamkniętym .
Istnieje podpisana umowa dzierżawy z dnia 02.02.2014 r. na część działki nr 19/89 podpisana przez Upadłego z Marcinem Najgrodzkim.
Majątek będący przedmiotem zbycia w postaci nieruchomości został opisany w opisie i oszacowaniu z dnia 25.07.2016 sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dr Zbigniewa Pawlaka upr.nr 5110.
Postanowieniem Sądu Upadłościowego z dnia 18.05.2017 dokonano zgody na zbycie nieruchomości Upadłego po cenie określonej we wniosku syndyka z dnia 28.04.2017, ceny wywoławcze wymienione w par.3.
Par.3
Cena wywoławcza składnika majątkowego wym. w par. 2 pkt.1 wynosi 281.544 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote brutto).
Cena wywoławcza składnika majątkowego wym. w par. 2 pkt.2 wynosi 18 .416 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset czterysta szesnaście złotych brutto).


Par.4
1.Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:
  • w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
  • w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) .
2. Informację o zamiarze sprzedaży syndyk upublicznia co najmniej 21 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych.
Par.5
1.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. – piątek z dopiskiem - Oferta na zakup nieruchomości w Józefosławiu X GUp 16/16 . Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 30.06.2017.
W razie przesłania oferty pocztą , kurierem decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.
4.Oferty złożone po terminie , o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem , o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.
Par.6
Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznana za ważną :
  • dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) , nr. telefonu;
  • oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej , sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen , decyduje cena wyrażona słownie.
  • w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych , nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
  • wszelkie zezwolenia i zgody , jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m.innymi:
- w przypadku , gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;
- w przypadku , gdy Oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
e. oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym regulaminem ;
f. oświadczenie Oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem udziału w lokalu mieszkalnym;
g. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem , i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
h. dowód wpłaty wadium.
i. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.
Par.7
Wadium w wysokości 15.000 zł / słownie : piętnaście tysięcy złotych /, należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Paweł Szarek w upadłości nr 28 1090 2590 0000 0001 3222 5625 do dnia 30.06.2017 r.
2.O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku masy upadłości o którym mowa w pkt 1 , nie zaś data z dowodu wpłaty.
3.Oferenci , którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt. 1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.
4.Wadium opłacone przez Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu , będzie zwrócone na rachunek Oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.
5.Wadium wpłacone przez Oferenta , którego oferta zostanie wybrana przez syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
6.W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty, przez syndyka lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza jeśli taka zgoda będzie wymagana, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości .
Par.8
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2017 r. w Kancelarii Syndyka o godz. 10.00.
2.Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie www.syndyksprzeda.blogspot.com i www.kancelaria-golebiowska.com
3.Po stwierdzeniu , iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4 , Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać , gdy inny uczestnik aukcji ( licytant) złożył ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej , a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia) , który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);
f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.
5.Wyboru oferty dokona Syndyk. Wybór będzie prawnie skuteczny po jego zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
Par.9
Opis i oszacowanie składników majątkowych o których mowa w par.2 oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa ( tel. 605 420 802) w godzinach 9.00- 17.00 , adres email m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl,
www.syndyksprzeda.blogspot.com, www.kancelaria-golebiowska.com


Par.10
1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .
2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :
- spełnienie wymogów określonych w par.6;
-wpłata wadium określonego w par.7;
- najwyższa zaoferowana cena nabycia brutto w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.3.
- w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.
3.Wybrany w drodze przetargu Oferent przez Syndyka i po zatwierdzeniu prawomocnym przez Sędziego Komisarza zobowiązany jest:
- przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza , jeśli będzie taki wymóg , w przeciwnym wypadku od daty wyboru oferty przez syndyka,
- wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy masy upadłości Paweł Szarek w upadłości nr 28 1090 2590 0000 0001 3222 5625 .
na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).
- pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,
- w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie.
Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza .
Par.11.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Par.12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

czwartek, 18 maja 2017

Syndyk sprzeda ruchomości

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Skylab 24 Sp.z o.o. /sygn.akt  X Gup 184/17/ zaprasza do składania ofert na nabycie poniższych ruchomości  z ilościami towarów i cenami wywoławczymi: 1.komplety pościelowe  34 szt X  200 zl  =   6 800 zł
2.komplety pościelowe /  ślady zużycia/ 6 szt x  15 zł   = 90 zł
3.urządzenie ciśnieniomierz   6 sz x 36,90 = 221,40 zł
4.książki o tematyce alergii - 80 szt x 2,50 zł = 200 zł
5.waga łazienkowa  4 szt x 12,30 = 49,20 zł
6. pled wełniany 1 szt. x 24,60 = 24,60 zł
7.poduszka wełniana 2 szt x 6,15 = 12,30 zł
8.butelka pet 200 ml - 610 x 0,20 = 122,00
9.butelka pet 50 ml - 1430 x 0,10 = 143,00 zł
10. preparat revanesse  3 x 123 zł = 369,00 zł
11. pudełka na pościel  30 szt  x 2 zl = 60,00 zl

Oferty z ceną należy składać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , w Warszawie w godz. 9-17 pon-piat.  do dnia 26.05.2017. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  29.05.2017 o godz. 10.00.  Kontakt  605 420 802.

czwartek, 13 kwietnia 2017

Syndyk sprzeda działkę w miejscowości Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński, woj, mazowieckie.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Ambik , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn.akt X GUp 614/16 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następującej nieruchomości gruntowej położonej:
w miejscowości Parysów, gmina Parysów, powiat garwoliński, woj, mazowieckie , stanowiącej działkę nr 26/2 z obrębu 0005 , o pow. 3000 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1G/00068329/5 .
Cena wywoławcza to kwota 6 106 zł brutto.
Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Oferta Parysów ” na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt. , sygn.akt X GUp 614/16, do dnia 12 maja 2017 r.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 12 maja 2017 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 611 zł (słownie: sześćset jedenaście złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Agnieszka Ambik w upadłości
nr rach. 73 1090 2590 0000 0001 3342 8294
Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego. .
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży , opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802, oraz na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.niedziela, 5 marca 2017

Syndyk sprzeda ruchomości

SYNDYK w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 724/16 oferuje do sprzedaży ruchomości po cenach nie niższych niż:
1/telewizor marki Samsung, r.prod. 2007 , cena 100 zł
2/Pralka marki Indesit, r.prod. 2007 – cena 50 zł
3/Komputer składak, r.prod. 2002 – 1 zł
4/lodówka marki Elektrolux - 50 zł
5/zestaw kina domowego, częściowo sprawne, r. prod. 2007- cena 50 zł
6/ szafa ubraniowa sklejka r. prod. 2012 – 100 zł
Kupujący w razie wyboru oferty wpłaca należność przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi Kupujący.
Oferty pisemne z ceną na poszczególne składniki majątkowe należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, sygn.akt X GUp 724/16 na adres: Kancelaria Syndyka ul.Kasprowicza 68 lok.52 Warszawa w godz.9-17 pon.-piąt. lub wysłać pocztą /decyduje data stempla pocztowego/.
Termin składania ofert ustalono do dnia 15.03. 2017. Otwarcie zgłoszonych ofert nastąpi w dniu 20.03. 2017 r. o godz. 9.00
w Kancelarii Syndyka.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania sprzedaży bez podania przyczyn . Inne informacje n.t. sprzedaży tel. 605 420 802 , www.kancelaria-golebiowska.com.pl 

 

piątek, 10 lutego 2017

Syndyk sprzeda ruchomości

SYNDYK w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 724/16 oferuje do sprzedaży ruchomości po cenach nie niższych niż:
1/telewizor marki Samsung, r.prod. 2007 , cena 100 zł
2/Pralka marki Indesit, r.prod. 2007 – cena 50 zł
3/Komputer składak, r.prod. 2002 – 1 zł
4/lodówka marki Elektrolux - 50 zł
5/zestaw kina domowego, częściowo sprawne, r. prod. 2007- cena 50 zł
6/ szafa ubraniowa sklejka r. prod. 2012 – 100 zł
Kupujący w razie wyboru oferty wpłaca należność przed podpisaniem umowy sprzedaży.
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi Kupujący.
Oferty pisemne z ceną na poszczególne składniki majątkowe należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, sygn.akt X GUp 724/16 na adres: Kancelaria Syndyka ul.Kasprowicza 68 lok.52 Warszawa w godz.9-17 pon.-piąt. lub wysłać pocztą /decyduje data stempla pocztowego/.
Termin składania ofert ustalono do dnia 17.02. 2017. Otwarcie zgłoszonych ofert nastąpi w dniu 20.02. 2017 r. o godz. 9.00
w Kancelarii Syndyka.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania sprzedaży bez podania przyczyn . Inne informacje n.t. sprzedaży tel. 605 420 802 , www.kancelaria-golebiowska.com.pl