poniedziałek, 2 stycznia 2017

Syndyk sprzeda nieruchomość lokalową w RadzyminieOBWIESZCZENIE
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 85/16 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup ½ udziału w nieruchomości lokalowej nr 34 położonej w Radzyminie /powiat wołomiński/ , przy ul.Słowackiego 51, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie , IV Wydział Ksiag Wieczystych , prowadzi KW nr WA1M/00106865/6 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem do gruntu w części 8128/298162.
Cena wywoławcza 70 000 zł.
Wadium w wysokości 7 000 zł , należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 do dnia 16.01.2017 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 16.01. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01. 2017 w Kancelarii Syndyka godz.11.00.
Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje np. ustalenie oględzin lokalu tel. 605 420 802 lub www.kancelaria-golebiowska.com.pl


WARUNKI SPRZEDAŻY
Warunki sprzedaży 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 34 położonym w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51 - Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej.
Par. 1
Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu przetargu oferowanego na sprzedaż 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 34 położonym w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51 - własność Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej.
Par. 2
Przedmiotem przetargu jest składnik majątkowy - współwłasność w wysokości 1/2 w odrębnym prawie:
- własność lokalu mieszkalnego nr 34 o pow. użytkowej 81,28 m kw. położonego w Radzyminie, powiat wołomiński ul. Słowackiego 51, woj. mazowieckie, usytuowany na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, złożonego z pokoju, salonu z aneksem kuchennym, hallu, antresoli i dwóch łazienek. Z własnością lokalu związany jest w wysokości 8128/298162 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt/ działka nr 23/12 o pow. 0,3589 ha/ oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Numer księgi wieczystej: WA1M/00106865/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie. Nr KW z której wyodrębniono lokal: WA1W/00093143/4.
Właścicielowi lokalu mieszkalnego w ramach przysługującego udziału oraz sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej przysługuje: prawo wyłącznego korzystania z dwóch balkonów o pow. 2.16 m kw i tarasu o pow. 14,64 m kw. przylegających bezpośrednio do lokalu oraz prawo wyłącznego korzystania z zewnętrznego miejsca parkingowego oznaczonego nr 34.
Lokal położony jest w nowym budownictwie na osiedlu strzeżonym.
Udział w nieruchomości lokalowej został opisany w opisie i oszacowaniu z dnia 06.05.2016 sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Roberta Sobczaka upr. nr 2207.

Uwaga: drugi udział w wysokości 1/2 w lokalu, o którym mowa powyżej do Alicji Kafla, byłego małżonka.

Par.3
Cena wywoławcza za 1/2 udziału w składniku majątkowym wym. w par.2 wynosi 70.000zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto)

Par.4
1. Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:
 • w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
 • w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny).
2. Informację o zamiarze sprzedaży  syndyk upublicznia co najmniej 14 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych.

Par.5
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. - piątek z dopiskiem _ Oferta na zakup udziału w lokalu w Radzyminie XGUp 85/16. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 16.01.2017
W razie przesłania oferty pocztą, kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Syndyka.
4. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem, o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.

Par.6
Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznaną za ważną:
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr telefonu;
 • oferowaną cenę(dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.
 • w przypadku przedsiębiorstw - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiot gospodarczych, nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m. in.:
 1. w przypadku, gdy Oferentem jest spółka - pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;
 2. w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim - oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się  z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone w tym regulaminie;
 4. oświadczenie Oferenta,  że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem udziału w lokalu mieszkalnym;
 5. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 6. dowód wpłaty wadium; 
 7. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.
Par.7
1. Wadium w wysokości 7000 zł, należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Mariusz Kaflak w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 do dnia 16.01.2017r.
2. O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku upadłości o którym można w pkt. 1, nie zaś data z dowodu wpłaty.
3. Oferenci, którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt.1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.
4. Wadium Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu, będzie zwrócone na rachunek oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.
5. Wadium wpłacone Oferenta, którego oferta zostanie wybrana przez Syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
6. W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez Syndyka lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości.

Par.8
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2017r. w Kancelarii Syndyka o godz. 11.00.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie oraz www.syndyksprzeda.blogspot.com
3. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4, Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);
f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.


5.Wyboru oferty dokona Syndyk. Wybór będzie prawnie skuteczny po jego zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.Par. 9

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa ( tel. 605 420 802) w godzinach 9.00-17, adres email: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl

www.syndyksprzeda.blogspot.com

 

Par.10


1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .


2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :


- spełnienie wymogów określonych w par.6;


-wpłata wadium określonego w par.7;


- najwyższa zaoferowana cena nabycia w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.3.


- w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.


3.Wybrany w drodze przetargu Oferent przez Syndyka i po zatwierdzeniu prawomocnym przez Sędziego Komisarza zobowiązany jest:


- przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza ,


- wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy masy upadłości likwidacyjnej Ewa Iwańska w upadłości likwidacyjnej nr 55 1090 2590 0000 0001 3222 5721 , na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).


- pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,


- w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza.

Par.11


Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


Par.12


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.Syndyk Małgorzata Kardas Gołębiowska
treść księgi wieczystej

Wycena nieruchomości cz 1 

Wycena nieruchomości cz 2

Wycena nieruchomości cz 3

poniedziałek, 28 listopada 2016

Syndyk sprzeda dom z działką w JózefosławiuOBWIESZCZENIE
Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 16/16 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup własności następujących nieruchomości:
1/ własność nieruchomości gruntowej , położonej w Józefosławiu , gmina Piaseczno , powiat piaseczyński , ul. Ogrodowa 13 , stanowiącej działkę o nr ew. 19/89 , obręb 0019 Józefosław , jedn. ewid 5 Piaseczno , o pow.300 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. 133,60 m2 , objętej księgą wieczystą o nr WA5M/00426870/3,
2/udział we współwłasności nieruchomości gruntowej w wysokości 2/12 , zabudowanej drogą wewnętrzną i altanką śmietnikową , stanowiącą działkę gruntu o nr ew. nr 19/90 , obręb 0019 Józefosław , jedn.ewid. 5 Piaseczno , o pow. 399 m2 , objętej księgą wieczystą o nr WA5M/00426534/6.
Cena wywoławcza wynosi 485 000 zł/ słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/.
Wadium w wysokości 24 215 zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście piętnaście złotych/, należy wpłacić na rach. Bankowy: Paweł Szarek w upadłości nr 28 1090 2590 0000 0001 3222 5625 do dnia 30.12.2016 r.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie
do 30.12. 2016 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok.52 , 01-949 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01. 2017 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego o godz.12.00.
Szczegółowe warunki sprzedaży, wgląd do operatów szacunkowych dostępne są w Kancelarii ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9-17 oraz na stronie http://kancelaria-golebiowska.com.pl/2016/11/28/2292/ .
Inne informacje np. ustalenie oględzin nieruchomości tel. 605 420 802.

Postanowienie sądu o sprzedaży nieruchomości
Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości upadłego Pawła Szarka w upadłości .
Par.1
Warunki przetargowe określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzeniu przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości Pawła Szarka w upadłości ./ sygn.akt X GUp 16/16/
Par.2
Przedmiotem przetargu są następujące składniki majątkowe sprzedawane łącznie:
1/ własność nieruchomości gruntowej , położonej w Józefosławiu , gmina Piaseczno , powiat piaseczyński , ul. Ogrodowa 13, stanowiącej działkę o nr ew. 19/89 , z obrębu 0019 Józefosław , jedn. ewid. 5 Piaseczno – obszar wiejski , o pow. 300 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 133,60 m2 , objętej księgą wieczystą o nr WA5M/00426870/3,


2/ oraz udziału 2/12 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą wewnętrzną i altanką śmietnikową , stanowiącą działkę ew. o nr 19/90 z obrebu 0019 Józefosław , jedn. ewid. 5 Piaseczno – obszar wiejski , o pow. 399 m2 , objętej księgą wieczystą o nr WA5M/00426534/6
Nieruchomość położona jest na osiedlu zamkniętym .
Majątek będący przedmiotem zbycia w postaci nieruchomości został opisany w opisie i oszacowaniu z dnia 25.07.2016 sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dr Zbigniewa Pawlaka upr.nr 5110.
Par.3
Cena wywoławcza składnika majątkowego wym. w par. 2 pkt.1 wynosi 454.543 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote brutto).
Cena wywoławcza składnika majątkowego wym. w par. 2 pkt.2 wynosi 29.723 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote brutto).


Par.4
1.Sprzedaż prowadzi się w dwóch częściach:
 • w drodze zbierania ofert pisemnych, przy czym złożenie jednej oferty spełniającej warunki formalne wystarcza do przeprowadzenia sprzedaży.
 • w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) .
2. Informację o zamiarze sprzedaży syndyk upublicznia co najmniej 21 dni przed otwarciem ofert poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych.
Par.5
1.Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie na adres Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w godz. 9-17 pon. – piątek z dopiskiem - Oferta na zakup nieruchomości w Józefosławiu X GUp 16/16 . Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 30.12.2016.
W razie przesłania oferty pocztą , kurierem decyduje data wpłynięcia oferty do Kancelarii Syndyka.
4.Oferty złożone po terminie , o którym mowa w pkt.2 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem , o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w przetargu.
Par.6
Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznana za ważną :
 • dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) , nr. telefonu;
 • oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej , sposób zapłaty i termin zapłaty, przy czym przy rozbieżności cen , decyduje cena wyrażona słownie.
 • w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych , nie starsze niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • wszelkie zezwolenia i zgody , jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m.innymi:
- w przypadku , gdy Oferentem jest spółka – pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;
- w przypadku , gdy Oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim – oświadczenie o pozostawaniu ( lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
e. oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym regulaminem ;
f. oświadczenie Oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem udziału w lokalu mieszkalnym;
g. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego lokalu mieszkalnego oraz jego opisem i oszacowaniem , i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
h. dowód wpłaty wadium.
i. oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy zakupu udziału w lokalu mieszkalnym w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu oferty.
Par.7
Wadium w wysokości 24 215 zł / słownie : dwadzieścia cztery tysiące dwieście piętnaście złotych /, należy wpłacić na rach. bankowy masy upadłości Paweł Szarek w upadłości nr 28 1090 2590 0000 0001 3222 5625 do dnia 30.12.2016 r.
2.O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku masy upadłości o którym mowa w pkt 1 , nie zaś data z dowodu wpłaty.
3.Oferenci , którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt. 1 i 2 nie biorą udziału w przetargu.
4.Wadium opłacone przez Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana w przetargu , będzie zwrócone na rachunek Oferenta w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników sprzedaży w kwocie nominalnej.
5.Wadium wpłacone przez Oferenta , którego oferta zostanie wybrana przez syndyka ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
6.W przypadku odstąpienia przez Oferenta po wyborze oferty przez syndyka lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza , wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości .
Par.8
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2017 r. w Kancelarii Syndyka godz 12.00.
2.Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie oraz www.syndyksprzeda.blogspot.com i www.kancelaria-golebiowska.com
3.Po stwierdzeniu , iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej i o których mowa w par.4 , Syndyk przeprowadza aukcje (przetarg ustny) na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać , gdy inny uczestnik aukcji ( licytant) złożył ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej , a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia) , który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);
f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji , syndyk udzieli jej przybicia.
5.Wyboru oferty dokona Syndyk. Wybór będzie prawnie skuteczny po jego zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza.
Par.9
Opis i oszacowanie składników majątkowych o których mowa w par.2 oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa ( tel. 605 420 802) w godzinach 9.00- 17.00 , adres email m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl,
www.syndyksprzeda.blogspot.com, www.kancelaria-golebiowska.com


Par.10
1.Nabywcą przedmiotu przetargu może być wyłącznie Oferent biorący udział w przetargu , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium .
2.O ważności oferty i wyborze Oferenta w przetargu decydować będzie :
- spełnienie wymogów określonych w par.6;
-wpłata wadium określonego w par.7;
- najwyższa zaoferowana cena nabycia brutto w zł. , nie niższa niż cena wywoławcza wym. w par.3.
- w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.
3.Wybrany w drodze przetargu Oferent przez Syndyka i po zatwierdzeniu prawomocnym przez Sędziego Komisarza zobowiązany jest:
- przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru Oferty przez Sędziego Komisarza , jeśli będzie taki wymóg , w przeciwnym wypadku od daty wyboru oferty przez syndyka,
- wpłacić pełną cenę nabycia na konto rach. bankowy masy upadłości Paweł Szarek w upadłości nr 28 1090 2590 0000 0001 3222 5625 .
na co najmniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).
- pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,
- w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie.
Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru Notariusza .
Par.11.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Par.12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.wtorek, 20 września 2016

Syndyk sprzeda działki w gminie Borchów

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego /sygn.akt X Gup 71/13 /oczekuje ofert na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości:

A/nieruchomości gruntowej , położonej w Wólce Smolanej , gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 214/7 , 214/8 o łącznej pow. 0,3246 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00044334/4 , za cenę nie niższą niż 57.220 zł ,

B/nieruchomości gruntowej , położonej w Wólce Smolanej , gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 4/2,213/2 o łącznej pow. 4,4372 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00044595/1 , za cenę nie niższą niż 704.190 zł ,

C/nieruchomości gruntowej , położonej w Wólce Smolanej , gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 28/2, 29/2, 30/2, 214/6, 215/2 o łącznej pow. 3,7495 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00044596/8 , za cenę nie niższą niż 595.040 zł,

D/nieruchomości gruntowej , położonej w Wólce Smolanej , gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 214/9, 214/10 o łącznej pow. 0,3264ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00044597/5 , za cenę nie niższą niż 57.220 zł ,

E/nieruchomości gruntowej , położonej w Wólce Smolanej , gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 34/2, 35/4, 215/4 o łącznej pow. 1,8038 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00044598/2 , za cenę nie niższą niż 286.260 zł ,

F/nieruchomości gruntowej , położonej w Wólce Smolanej , gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 214/11, 214/12, 214/13 o łącznej pow. 0,4870 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00044599/9 , za cenę nie niższą niż 85.850 zł ,

G/nieruchomości gruntowej , położonej w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 502/6, 502/7, 502/10, 502/11, 502/15, 502/16, 502/20 o łącznej pow. 1,1161 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00044322/7 , za cenę nie niższą niż 196.800 zł ,
H/udziału w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej , położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0456 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00029402/1 , przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej , za cenę nie niższą niż 3.205 zł ,

I/udziału w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej , położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3, o łącznej pow. 2,4149 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00026472/1 , przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej , za cenę nie niższą niż 191.979 zł ,

J/udziału w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej , położonej w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , województwo mazowieckie , składającej się z działek o nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 , o łącznej pow. 0,6844 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL/1O/00044223/3 , przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej , za cenę nie niższą niż 54.308 zł .

Oferty pisemne należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości – Jerzy Siemiatycki ” na adres Kancelarii Syndyka : ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa w godz. 9-17 ,pon.-piąt., sygn.akt GUp 71/13, do dnia 19 października 2016 r.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej na dzień 19 października 2016 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej nieruchomości określonej w składanej ofercie na rachunek bankowy masy upadłości :
Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej
nr 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965
Otwarcie złożonych ofert pisemnego przetargu odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka .
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
Zainteresowani zobowiązani są do zapoznania się z warunkami sprzedaży, opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz innymi informacjami na temat przedmiotu sprzedaży dostępnymi są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie lub pod nr tel. 605 420 802 oraz na stronie www.syndyksprzeda.blogspot.com
 
Warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowych Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GEORGE-POL w upadłości likwidacyjnej .
Par.l
Warunki sprzedaży określają zasady i tryb postępowania przy przeprowadzeniu sprzedaży na zasadzie z wolnej ręki, nieruchomości Jerzego Siemiatyckiego w upadłości likwidacyjnej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie , Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - postanowienie Sądu Rejonowego Sygnatura akt X GUp 71/13
Par.2

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki są składniki majątkowe w postaci nieruchomości gruntowych, dla których to nieruchomości został sporządzony opis i oszacowanie -aktualizujący operat szacunkowy z dnia 10.02.16 i opinia uzupełniająca z dnia 18.03.16 przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Burkackiego nr upr. 2957 , wykonany na zlecenie syndyka.

Poniżej przestawiona jest informacja o przedmiocie sprzedaży własności 24 działek ewidencyjnych i 36 działek , w których Upadły posiada 1/2 udziału w działkach przeznaczonych na poszerzenie dróg gminnych -
w szczególności nr ewidencyjny działek , nr KW, wartość szacunkowa brutto wg operatu rzeczoznawcy :

1
1/ Własność 1/1 nieruchomości uregulowana w KW nr PLIO /00044334/4, działki położone w Wólce Smolanej
214/7- 1 623 m2 , wartość szac. wyceny - 28.610,00zł
214/8- 1 623 m2 , wartość szac. wyceny - 28.610,00zł
razem pow. 3 246 m 57.220,00zł

2/ Własność 1/1 nieruchomości uregulowana w KW nr PLIO /00044595/1, działki położone w Wólce Smolanej
4/2 - 5 398 m2 , wartość szac. Wyceny - 85.670,00zł
213/2 - 38.974 m2 , wartość szac. Wyceny - 618.520,00zł
razem pow. 44 372 m2 704.190,00zł3/ Własność 1/1 nieruchomości uregulowana w KW nr PLIO /00044596/8 , działki położone w Wólce Smolanej
28/2 - 3 701 m2 , wartość szac. Wyceny - 58.730,00zł
29/2 -15.962 m2 , wartość szac. Wyceny - 253.320,00zł
30/2 - 3.722 m2 , wartość szac. Wyceny - 59.070,00zł
214/16 - 8.125 m2 , wartość szac. Wyceny - 128.940.00zł
215/2 - 5.985 m2 , wartość szac. Wyceny - 94.980,00zł
razem pow. 37.495 m2 595.040,00zł

4/ Własność 1/1 nieruchomości uregulowana w KW nr PLIO /00044597/5 , działki położone w Wólce Smolanej
214/9 - 1 623 m2 , wartość szac. wyceny - 28.610,00zł
214/10- 1 623 m2 , wartość szac. wyceny - 28.610,00zł
razem pow. 3 246 m 57.220,00zł

5/ Własność 1/1 nieruchomości uregulowana w KW nr PLIO /00044598/2 , działki położone w Wólce Smolanej
34/2 - 4.208 m2 , wartość szac. wyceny - 66.780,00zł
35/4 - 5.268 m2 , wartość szac. wyceny - 83.600,00zł
215/4 - 8.562 m2 , wartość szac. wyceny - 135.880,00zł
razem pow. 18.038 m2 286.260,00zł

6/ Własność 1/1 nieruchomości uregulowana w KW nr PLIO /00044599/9 , działki położone w Wólce Smolanej
214/11 - 1 623 m2 , wartość szac. wyceny -28.610,00zł
214/12 - 1 623 m2 , wartość szac. wyceny -28.610,00zł
214/13 - 1 623 m2 , wartość szac. wyceny -28.610,00zł
razem pow. 4.870 m2 85.850,00zł

7/Własność 1/1 nieruchomości uregulowana w KW nr PLIO /00044322/7 ,działki położone w miejscowości Konary Łęg
502/6 - 1 500 m2 , wartość szac. wyceny - 26.450,00zł
502/7 - 1 500 m2 , wartość szac. wyceny - 26.450,00zł
502/10 - 1 500 m2 , wartość szac. wyceny - 26.450,00zł
502/11 - 1 500 m2 , wartość szac. wyceny - 26.450,00zł
502/15 - 1 500 m2 , wartość szac. wyceny - 26.450,00zł
502/16 - 2.001 m2
, wartość szac. wyceny - 35.280,00zł
502/20 - 1.660 m2 , wartość szac. wyceny - 29.270,00zł
razem pow. 11.161 m2 196.800,00zł

8/ Udział 1/2 części we współwłasności nieruchomości uregulowanej w KW nr PLIO /00029402/1, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, działki położone w Wólce Smolanej
4/1 - 27 m2 , wartość szac. udziału - 214,00zł
4/3 - 37 m2 , wartość szac. udziału - 294,00zł
28/1 - 37 m2 , wartość szac. udziału - 246,00zł
28/3 - 41 m2 , wartość szac. udziału - 325,00zł
30/1 - 37 m2 , wartość szac. udziału - 294,00zł
30/3 - 41 m2 , wartość szac. udziału - 286,00zł
34/1 - 41 m2 , wartość szac. udziału - 325,00zł
34/3 - 41 m2 , wartość szac. udziału - 325,00zł
38/1 - 55 m2 , wartość szac. udziału - 436,00zł
38/3 - 58 m2 , wartość szac. udziału - 460,00zł
Razem: 456 m2 3 205,00zł

9/ Udział 1/2 części we wspólwłasności nieruchomości uregulowana w KW nr PLIO /00026472/1, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej,
działki położone w Wólce Smolanej
29/1 - 144 m2 , wartość szac. udziału - 1.143,00 zł
29/3 - 168 m2 , wartość szac. udziału - 1.333,00 zł
35/3 - 45 m2 , wartość szac. udziału - 714,00 zł
35/5 - 59 m2 , wartość szac. udziału - 468,00 zł
39/1 - 167 m2 , wartość szac. udziału - 1.325,00 zł
39/3 - 4 766 m2, wartość szac. udziału - 37.818,00 zł
39/4 - 176 m2, wartość szac. udziału - 1.397,00 zł
212/1 - 158 m2, wartość szac. udziału - 1.254,00 zł
212/4- 118m2, wartość szac. udziału- 936,00 zł
213/1 - 315 m2, wartość szac. udziału - 2.500,00 zł
213/3 - 6 044 m2, wartość szac. udziału - 47.960,00 zł
213/5 - 472 m2, wartość szac. udziału - 3.745,00 zł
214/1 - 372 m2, wartość szac. udziału - 2.952,00 zł
214/14 - 413 m2, wartość szac. udziału - 3.277,00 zł
214/15 -4 775 m2, wartość szac. udziału - 37.890,00 zł
215/1 - 259 m2, wartość szac. udziału - 2.055,00 zł
215/3 - 4 770 m2, wartość szac. udziału – 37.850,00 zł
215/5 - 272 m2, wartość szac. udziału - 2.158,00 zł
216/1 - 102 m2, wartość szac. udziału - 809,00 zł
216/3 - 115 m2, wartość szac. udziału - 912,00 zł
217/1- 209 m2, warość szac. udziału - 1.658,00 zł
217/3- 230 m2, wartość szac. udziału - 1.825,00 zł
Razem: 24 149 m2 191.979,00 zł

10/ Udział 1/2 części we współwłasności nieruchomości uregulowany w KW nr PLIO /00044223/3 przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej,
działki położone w miejscowości Konary Łęg
502/1 - 560 m2 , wartość szac. udziału – 4.444,00zł
502/3 - 699 m2 , wartość szac. udziału – 5.547,00zł
502/17- 425 m2 , wartość szac. udziału – 3.372,00zł
502/18 - 5 160 m2 , wartość szac. udziału - 40.945,00zł
Razem: 6 844 m2 54.308,00zł


Par.3
Ceny wywoławcze za nieruchomości wymienione w par.2 stanowią ceny brutto.

Par.4

1 .Sprzedaż prowadzona będzie w dwóch częściach:
w drodze zbierania ofert pisemnych,
 • w przypadku co najmniej dwóch ważnych ofert dot.tej samej nieruchomości zostanie przeprowadzona ustna aukcja, przy czym , ceną wywoławczą będzie najwyższa oferta cenowa, ustalona ,w ten sposób , że w pierwszej kolejności będzie wzięta pod uwagę najwyższa cena za nieruchomość gruntową wym. w par.2 pkt 1-7, w drugiej kolejności najwyższa cena za 1/2 udziału w nieruchomości przeznaczonej/ych na poszerzenie drogi gminnej wym. w par.2 pkt 8-10, przynależnych do tej nieruchomości gruntowej,
 • w przypadku stwierdzenia przez syndyka , iż jest potrzeba przeprowadzenia aukcji, o której mowa powyżej , syndyk przeprowadza ją niezwłocznie po otwarciu ofert ,w przypadku obecności uczestników aukcji ; w przypadku nieobecności przynajmniej jednego uczestnika aukcji syndyk wyznacza termin aukcji , o którym powiadamia uczestników aukcji listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieobecności w wyznaczonym terminie przynajmniej jednego z uczestników aukcji , syndyk wybiera ofertę oferenta , który był gotowy do przystąpienia do aukcji. Wybór może być poprzedzony negocjacją ceny co do jej podwyższenia w stosunku do pierwotnej oferty.

2. O przeprowadzeniu sprzedaży powiadamia się ogłoszeniem prasowym w dzienniku lokalnym Gazeta Wyborcza oraz na portalach internetowych .Par.5
1 .Każdy Oferent może złożyć oferty na wybrane działki gruntu , wymienione w par.2 pkt. 1-7 , z zastrzeżeniem, iż do wybranej działki gruntu przysługują odpowiednio udziały upadłego , które posiada w drogach dojazdowych do wybranej nieruchomości wymienione w par.2 pkt.8-10 ,i które oferent jest obowiązany nabyć.
2.Oferta pisemna składana jest w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości - Jerzy Siemiatycki " na adres Kancelaria Syndyka ul.Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa , sygn.akt GUp 71/13.

3. Oferty powinny być złożone na dzień 19 października 2016r. W razie przesłania oferty pocztą ,inne itp. decyduje data stempla pocztowego .

4.Oferty złożone po terminie , o którym mowa w pkt.3 oraz oferty nie oznaczone na kopercie wskazanym dopiskiem , o którym mowa w pkt.2 nie biorą udziału w rozstrzygnięciu wyboru oferty.

Par.6

Oferta zakupu powinna zawierać aby być uznana za ważną :
 • a/dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr. telefonu;
 • b/oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej , sposób zapłaty , przy czym przy rozbieżności cen , decyduje cena wyrażona słownie.
 • c/ w przypadku przedsiębiorców - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych , nie starszy niż trzy miesiące (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • d/wszelkie zezwolenia i zgody , jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane m.innymi:

 • w przypadku , gdy Oferentem jest spółka - pisemna zgoda właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu;
 • w przypadku, gdy Oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim - oświadczenie o pozostawaniu (lub o nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
- w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w licytacji jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę;
e/oświadczenie Oferenta , że zapoznał się z warunkami sprzedaży z wolnej ręki i spełnia warunki określone tym regulaminem ;
f/oświadczenie Oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
opłat związanych z zakupem nieruchomości;
g/oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem , i nie wnoszeniem z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
h/dowód wpłaty wadium.
i/oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy
zakupu nieruchomości w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty przez syndyka.
Par.7

1.Oferent zobowiązany jest najpóźniej na dzień 19 października 2016r dokonać wpłaty wadium w wysokości
5% ceny wywoławczej nieruchomości określonych w składanej ofercie na rachunek bankowy masy upadłości:
Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej ul. Klaudyńska 5 Klaudyn .
prowadzony przez 23 Oddział BZ WBK SA w Warszawie o numerze 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965
2.O terminie dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania go na rachunku masy upadłości o którym mowa w pkt 1 , nie zaś data z dowodu wpłaty.
3.Oferenci, którzy nie dokonają wpłaty wadium w terminie i na zasadach o których mowa w pkt. 1 i 2 nie biorą udziału w rozstrzygnięciu sprzedaży. Wadium opłacone przez Oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana przez syndyka , będzie zwrócona na rachunek Oferenta w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu sprzedaży w kwocie nominalnej.
4.Wadium wpłacone przez Oferenta , którego oferta zostanie wybrana ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
5.W przypadku odstąpienia przez Oferenta po dacie wyboru oferty lub nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty przez syndyka , wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości.

Par. 8
1 .Otwarcie złożonych ofert pisemnych na sprzedaż z wolnej ręki odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.
2. Po stwierdzeniu , iż złożono co najmniej dwie oferty z uwzględnieniem wymogu określonego w par.4 , syndyk przeprowadza aukcję (przetarg ustny) na następujących warunkach:
 1. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez Oferentów dopuszczonych do aukcji;
 2. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać , gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą;
 3. aukcja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej , a uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona kwota postąpienia;
 4. postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto);dot. pkt. 1-7 par.2 »
 5. syndyk wybiera ofertę uczestnika aukcji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);
f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do aukcji, syndyk udzieli jej przybicia.

Par.9
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz wszelkie informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Upadłego są do uzyskania (wglądu) w Kancelarii Syndyka mieszczącym się przy uI.Kasprowicza 68 lok. 52 Warszawa (tel. 605 420 802) w godzinach 9.00- 16.00 .
Par. 10
1 .Nabywcą przedmiotu sprzedaży może być wyłącznie Oferent , który złożył ważną ofertę pisemną i wpłacił wadium.

2. O ważności oferty i wyborze Oferenta decydować będzie :
-spełnienie wymogów określonych w par. 6;
-wpłata wadium określonego w par.7;
-najwyższa zaoferowana cena nabycia w zł., nie niższa niż cena wywoławcza dot. poszczególnych działek wymienionych w par.2,
-w przypadku aukcji decyduje najwyższa wylicytowana cena nabycia brutto.
3. Oferent, którego ofertę wybrał Syndyk , zobowiązany jest:
-przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie jednego miesiąca od daty wyboru oferty przez syndyka,
-wpłacić pełną cenę nabycia na konto bankowe masy upadłości Jerzego Siemiatyckiego w upadłości likwidacyjnej , conajmniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży (wadium ulega zarachowaniu na poczet ceny).
- pokryć w całości koszty umowy sprzedaży,
-w celu przygotowania umowy sprzedaży dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty , których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie.

Par.11.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
Par. 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.